Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – ocena przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska (odpady – ZSEE) – ocena na podstawie Dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)  w świetle celów wyznaczonych przez Europejski Zielony Ład i Plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 22 września 2023 r. Po raz pierwszy przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zostały przyjęte w 2002 r., aby zapobiec negatywnym skutkom, jakie tego rodzaju sprzęt wywiera na środowisko i zdrowie ludzi w UE, lub je ograniczyć. W 2012 r. Komisja dokonała oceny i przeglądu/przekształcenia dyrektywy zawierającej te przepisy. WEEE jest jednym z najszybciej rosnących strumieni odpadów w UE (i na świecie), które w przypadku niewłaściwego przetwarzania są niebezpieczne. Ponadto zawiera cenne i krytyczne surowce, których odzysk ma kluczowe znaczenie dla gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu, a potencjalnie również dla otwartej strategicznej autonomii UE Rosnąca konsumpcja i postęp technologiczny/cyfryzacja będą stanowić wyzwanie w nadchodzących latach. Konieczna jest zatem ocena, czy dyrektywa WEEE jest nadal adekwatna do zakładanych celów. Dyrektywa ustanawia coraz bardziej rygorystyczne cele w zakresie zbierania i odzysku/recyklingu. Zbiórka WEEE oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych jest warunkiem wstępnym ich właściwego przetwarzania. Selektywna zbiórka WEEE pozostaje jednak poważnym wyzwaniem w większości państw członkowskich. Komisja uruchomiła inicjatywę na rzecz promowania przestrzegania przepisów w celu oceny zarówno dobrych praktyk, jak i niedociągnięć we wdrażaniu dyrektywy, w tym selektywnej zbiórki WEEE. Praktyki państw członkowskich w zakresie przetwarzania WEEE zostały również ocenione w świetle możliwej dalszej harmonizacji, w oparciu o praktyczne doświadczenia związane ze stosowaniem norm przetwarzania zainicjowanych przez Komisję.
Dyrektywa z 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego chroni środowisko i zdrowie ludzi, przyczynia się do zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz zapewnia efektywne wykorzystanie zasobów poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów i ich odzyskiwanie. W ramach tej inicjatywy ocenione zostaną postępy poczynione na podstawie dyrektywy. Komisja oceni, czy cele zostały osiągnięte i w jakim stopniu dyrektywa wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym i bezpieczną dla środowiska gospodarkę zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Dyrektywa zostanie oceniona w tym kontekście, a także w świetle celów wyznaczonych przez Europejski Zielony Ład i Plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, a ocena ta uwzględni wszelkie inne istotne zmiany polityki UE w zakresie środowiska i odpadów (np. polityki dotyczącej energii ze źródeł odnawialnych, akumulatorów, ekoprojektu dla zrównoważonych produktów, ograniczeń stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, pojazdów wycofanych z eksploatacji, przemieszczania odpadów, krytycznych surowców) a także rozwój sytuacji w kontekście międzynarodowym (np. Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych). Konsultacje publiczne mają na celu zebranie dowodów i informacji zwrotnych od szerokiego grona zainteresowanych stron, które odgrywają rolę we wdrażaniu dyrektywy WEEE lub w inny sposób są zaangażowane w realizację jej celów. Obejmuje to zainteresowane strony i organizacje na szczeblu unijnym, krajowym i niższym niż krajowy, stowarzyszenia przedsiębiorców lub indywidualnych przedstawicieli różnych sektorów (np. producentów EEE, podmiotów zajmujących się przetwarzaniem WEEE, organizacji sprawozdawczych), przedstawicieli pracowników w sektorze gospodarowania odpadami EEE oraz partnerów społecznych w odpowiednim otoczeniu, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, władze krajowe i regionalne, agencje wykonawcze, badaczy, a także obywateli/konsumentów.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag .
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13420-Zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny-ocena-przepisow-UE/public-consultation_pl Źródło: Komisja Europejska