Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – ocena przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska (odpady – ZSEE) – ocena na podstawie Dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)  w świetle celów wyznaczonych przez Europejski Zielony Ład i Plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 3 listopada 2022 r.

Po raz pierwszy przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zostały przyjęte w 2002 r., aby zapobiec negatywnym skutkom, jakie tego rodzaju sprzęt wywiera na środowisko i zdrowie ludzi w UE, lub je ograniczyć. W 2012 r. Komisja dokonała oceny i przeglądu/przekształcenia dyrektywy zawierającej te przepisy. WEEE jest jednym z najszybciej rosnących strumieni odpadów w UE (i na świecie), które w przypadku niewłaściwego przetwarzania są niebezpieczne. Ponadto zawiera cenne i krytyczne surowce, których odzysk ma kluczowe znaczenie dla gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu, a potencjalnie również dla otwartej strategicznej autonomii UE

Rosnąca konsumpcja i postęp technologiczny/cyfryzacja będą stanowić wyzwanie w nadchodzących latach. Konieczna jest zatem ocena, czy dyrektywa WEEE jest nadal adekwatna do zakładanych celów. Dyrektywa ustanawia coraz bardziej rygorystyczne cele w zakresie zbierania i odzysku/recyklingu. Zbiórka WEEE oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych jest warunkiem wstępnym ich właściwego przetwarzania.

Selektywna zbiórka WEEE pozostaje jednak poważnym wyzwaniem w większości państw członkowskich. Komisja uruchomiła inicjatywę na rzecz promowania przestrzegania przepisów w celu oceny zarówno dobrych praktyk, jak i niedociągnięć we wdrażaniu dyrektywy, w tym selektywnej zbiórki WEEE. Praktyki państw członkowskich w zakresie przetwarzania WEEE zostały również ocenione w świetle możliwej dalszej harmonizacji, w oparciu o praktyczne doświadczenia związane ze stosowaniem norm przetwarzania zainicjowanych przez Komisję.

Dyrektywa z 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego chroni środowisko i zdrowie ludzi, przyczynia się do zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz zapewnia efektywne wykorzystanie zasobów poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów i ich odzyskiwanie. W ramach tej inicjatywy ocenione zostaną postępy poczynione na podstawie dyrektywy. Komisja oceni, czy cele zostały osiągnięte i w jakim stopniu dyrektywa wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym i bezpieczną dla środowiska gospodarkę zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Dyrektywa zostanie oceniona w tym kontekście, a także w świetle celów wyznaczonych przez Europejski Zielony Ład i Plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, a ocena ta uwzględni wszelkie inne istotne zmiany polityki UE w zakresie środowiska i odpadów (np. polityki dotyczącej energii ze źródeł odnawialnych, akumulatorów, ekoprojektu dla zrównoważonych produktów, ograniczeń stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, pojazdów wycofanych z eksploatacji, przemieszczania odpadów, krytycznych surowców) a także rozwój sytuacji w kontekście międzynarodowym (np. Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych).

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: sekretariat@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13420-Evaluation-of-the-2012-Directive-on-waste-from-electrical-and-electronic-equipment_pl

 

Źródło: Komisja Europejska