Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – ukierunkowana zmiana

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa dot. ochrony środowiska i GOZ – w oparciu o analizę Dyrektywy 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 4 kwietnia 2023 r.
25 stycznia 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie C181/20 stwierdził częściową nieważność art. 13 ust. 1 dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego („dyrektywa WEEE”) z powodu nieuzasadnionego skutku wstecznego w zakresie, w jakim przewiduje on, że producenci mają obowiązek przyjąć na siebie finansowanie kosztów zbierania, przetwarzania, odzysku i przyjaznego dla środowiska unieszkodliwiania odpadów powstałych z paneli fotowoltaicznych wprowadzonych do obrotu w okresie od dnia 13 sierpnia 2005 r. do dnia 13 sierpnia 2012 r. Ta ostatnia data oznacza wejście w życie nowej wówczas dyrektywy WEEE, która zastąpiła dyrektywę 2002/96/WE. Wraz z jej wejściem w życie panele fotowoltaiczne zostały dodane do zakresu stosowania dyrektywy WEEE. Ponadto dyrektywą z 2012 r. na szerszą skalę wprowadzono „otwarty zakres stosowania” począwszy od 15 sierpnia 2018 r., zmieniając w tym względzie zakres stosowania wcześniejszej dyrektywy 2002/96/WE.
Wyrok ten wymaga podjęcia działań następczych polegających na ukierunkowanej zmianie dyrektywy WEEE i jej art. 13 ust. 1 dotyczącego finansowania zbierania i przetwarzania WEEE w odniesieniu do WEEE pochodzącego od innych użytkowników niż gospodarstwa domowe.
Niniejszy wniosek ma na celu zmianę art. 12 ust. 1, 3 i 4, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 dyrektywy WEEE w ramach działań następczych w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C181/20. Przepisy te dotyczą zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która jest kluczową zasadą dyrektywy WEEE, zapisaną już w pierwszej dyrektywie 2002/96/WE i służącą do realizacji zasady „zanieczyszczający płaci” zapisanej w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta jest określona bardziej szczegółowo w dyrektywie 2008/98/WE w sprawie odpadów (dyrektywa ramowa w sprawie odpadów). We wniosku utrzymano pełną skuteczność przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta. W świetle wyroku Trybunału należy jednak przestrzegać zasady nieretroakcji i związanych z nią interesów podmiotów gospodarczych w odniesieniu do czasu, kiedy dyrektywa WEEE nie miała jeszcze zastosowania do paneli fotowoltaicznych i innych produktów nowo włączonych do zakresu jej stosowania.
Wniosek ma również na celu zmianę art. 14 ust. 4 i art. 15 ust. 2 z myś o zaktualizowaniu odniesienia do normy europejskiej EN 50419 poprzez zastąpienie odniesienia do normy EN 50419, przyjętej przez CENELEC w marcu 2006 r., zmienioną wersją tej normy, która została przyjęta w 2022 r., oraz zaktualizowanie odniesień w normie do dyrektywy WEEE (EN 50419:2022)

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący dyrektywy.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13731-Zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny-ukierunkowana-zmiana_pl

Źródło: Komisja Europejska