Kto może być mediatorem?

  • Kto może być mediatorem Centrum Mediacji przy ZPPM?
    Mediatorem wpisanym na listę mediatorów Centrum Mediacji może być osoba: a/ posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych, b/ posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia przygotowującego do wykonywania zawodu mediatora w wymiarze 40 godzin, zgodnego ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę […]