Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Celem zaproponowanych zmian jest utrzymanie dotychczasowego zakresu przedmiotowego preferencji i zapewnienie stosowania takich samych zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla wszystkich wyrobów medycznych. Realizacja powyższego celu obecnie może nastąpić poprzez zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 1696) poprzez dodanie w załączniku do zmienianego rozporządzenia:

  • poz. 6, w której wymienione zostały wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, systemy i zestawy zabiegowe, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • poz. 7, w której wymienione zostały usługi napraw i konserwacji wyrobów z poz. 6 (bez względu na PKWiU),
  • poz. 8, w której wymienione zostały usługi udzielenia licencji lub inne usługi o podobnym charakterze w stosunku do wyrobów, o których mowa w poz. 6 (bez względu na PKWiU).

Stawka 8% podatku VAT będzie stosowana dla importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostaw towarów oraz świadczenia usług objętych dodawanymi pozycjami załącznika, dokonanych od dnia 26 maja 2021 r.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351850
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 5 października 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.