OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone w tych aktach prawnych prawa związane z przetwarzaniem przez Związek Pracodawców Polska Miedź z siedzibą w Legnicy (dalej: ZPPM) Państwa danych osobowych.

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych aspektów w działalności ZPPM.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 1 grudnia 2023 roku aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez ZPPM:

1. Polityka ochrony danych osobowych ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których ZPPM jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których ZPPM przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. ZPPM realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia zgodnie z tymi przepisami.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Pracodawców Polska Miedź z siedzibą w Legnicy, prowadzący działalność pod adresem ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica, dane kontaktowe ZPPM: numer telefonu: +48 76 / 847 85 85, adres email: rodo@pracodawcy.pl.

2. ZPPM przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych organizacji pracodawców, a w szczególności ochrony praw i reprezentowania interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i  administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego. W ramach realizacji misji ZPPM prowadzi działania obejmujące: legislacje, dialog społeczny, szkolenia, promocję dobrych praktyk w życiu gospodarczym. Prowadzi również stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanych w ust 2, Państwa dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim. Mogą być udostępnione przedsiębiorstwu świadczącemu usługi IT na rzecz ZPPM, jednakże wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Inne przypadki udostępnienia danych osobowych mogą nastąpić wyłącznie za Państwa zgodą.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, tj.:

a) w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych i administracyjnych ciążących na ZPPM w związku z prowadzeniem działalności statutowej, a także prowadzenia strony internetowej i profili na mediach społecznościowych oraz realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez ZPPM;

c) skorzystania przez Państwu z przysługujących mu praw wymienionych w ust 5.

5. W związku z przetwarzaniem przez ZPPM Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) b) c) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez ZPPM Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: rodo@pracodawcy.pl. W przypadku chęci realizacji praw wskazanych w Polityce ochrony danych osobowych, należy wysłać maila na adres rodo@pracodawcy.pl.

Polityka prywatności zostanie każdorazowo zaktualizowana w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja: 21.05.2018 r.