Regulamin udziału w III Dolnośląskiej Konferencji CSR „Mieć Wpływ” organizowanej przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz Związek Pracodawców Polska Miedź

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w III Dolnośląskiej Konferencji CSR „Mieć Wpływ” (dalej „Wydarzenie”), organizowanej 25 listopada 2021 roku przez KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000023302, posiadającym NIP: 6920000013, REGON: 390021764 oraz Związek Pracodawców Polska Miedź z siedzibą w Lubinie (59-300), ul. F. Chopina 2, wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000126828, posiadającym NIP: 6921170332, REGON: 390437022 (dalej „Organizatorzy”).
 2. Szczegółowe informacje o Wydarzeniu, w szczególności data, miejsce, forma udziału, tematyka jak również szczegółowe zasady udziału w Wydarzeniu są określone z zaproszeniu na Wydarzenie lub publikowane na stronach internetowych Organizatorów lub publikowane na stronie internetowej poświęconej Wydarzeniu.
 3. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.

 

§2 Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu

 1.  Jeśli nie określono inaczej w Informacji o Wydarzeniu, w Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które zgłosiły udział w Wydarzeniu i otrzymały od Organizatora zaproszenie na podany przez nie adres e-mail („Uczestnik”). Liczba Uczestników może być ograniczona. Aktywny udział w Wydarzeniu w zależności od treści Informacji o Wydarzeniu, może obejmować osobisty udział w Wydarzeniu lub śledzenie transmisji Wydarzenia, zadawanie pytań.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej podanej w Informacji o Wydarzeniu. Zgłoszenie obejmuje wyrażenie zgód dotyczących akceptacji niniejszego regulaminu, szczegółowych zasad udziału w Wydarzeniu podanych w Informacji o Wydarzeniu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także może zawierać inne stosowne do charakteru i okoliczności Wydarzenia oświadczenia.
 3. Zgłaszając swój udział w Wydarzeniu Uczestnik podaje informacje: imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adres email, miejsce zatrudnienia. Materiały promocyjne z Wydarzenia mogą zostać wysłane na adres email wskazany podczas zgłoszenia udziału Uczestnika w Wydarzeniu.
 4. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w każdym czasie z udziału w Wydarzeniu. Rezygnację z udziału w Wydarzeniu należy zgłosić telefonicznie (+48 76 847 85 85) lub na adres mailowy sekretariat@pracodawcy.pl.
 5. Liczba miejsc (stacjonarnych) w Wydarzeniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Wydarzenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
 6. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu w formule online jest posiadanie urządzenia (komputer, tablet, telefon) podłączonego do Internetu wraz z jedną z przeglądarek internetowych. Organizator zaleca używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uzyskania połączenia Uczestnika Wydarzenia.
 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Wydarzenie może zostać sfilmowane i sfotografowane przez Organizatora w celu promocji, informowania i przedstawienia relacji z Wydarzenia. Udział w Wydarzeniu oznacza akceptację powyższego i zgodę na wykorzystanie bez wynagrodzenia wizerunku, głosu, treści chatu i danych identyfikacyjnych takich jak nick, login, utrwalonych podczas Wydarzenia w postaci zdjęć, filmów i nagrań oraz na ich rozpowszechnianie przez Organizatorów. Zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie na stronach internetowych Organizatorów,  mediach społecznościowych (np. Facebook, Linkedin, YouTube), materiałach promocyjnych i informacyjnych w celu promocji, informowania i przedstawienia relacji z Wydarzenia. Zgoda odnosi się także do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie rozpowszechniania wizerunku, głosu, treści chatu i danych identyfikacyjnych takich jak nick i login, utrwalonych podczas Wydarzenia oraz ich utrwalania i zwielokrotniania przy użyciu wszelkich technik, rozpowszechniania, korzystania, wprowadzenia do obrotu, użyczenia, publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia i archiwizacji.
 9. Podczas zgłaszania chęci udziału w Wydarzeniu Uczestnik może być zapytany o chęć wzięcia udziału w obecnych i przyszłych procesach rekrutacyjnych na Wydarzenia organizowane przez Organizatorów oraz o chęć otrzymywania Newslettera Organizatorów i w tym celu wyrazić zgodę na kontakt i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

 

§3 Szczegółowe zasady udziału w Wydarzeniu

 1. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania i udziału w Wydarzeniu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, szczegółowymi zasadami udziału w Wydarzeniu, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności do nienaruszania praw innych uczestników Wydarzenia, uzasadnionych interesów Organizatorów lub osób trzecich.
 2. Zakazuje się dostarczania przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, naruszającym dobra osób trzecich lub ogólne normy społeczne, a także treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd.
 3. Zabronione jest rejestrowanie, udostępnianie, czy archiwizowanie przez Uczestnika wypowiedzi osób prowadzących Wydarzenie lub innych Uczestników, a jeżeli w trakcie Wydarzenia nastąpi połączenie wideo, także wizerunku tych osób.
 4. Uczestnik w trakcie Wydarzenia nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu z przebiegu tego Wydarzenia, bez pisemnej zgody Organizatorów. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Organizatorów, Organizatorzy mogą zażądać od Uczestnika usunięcia nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione, zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet, a także poniesienia wszelkich kosztów związanych z usunięciem skutków naruszenia.
 5. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów i informacji udostępnianych w ramach Wydarzenia, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów jest niedopuszczalna.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas Wydarzenia oraz za rzeczy pozostawione w odzieży lub innych przedmiotach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Wydarzenia. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do rowerów, samochodów i innych pojazdów.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez Uczestników Regulaminu, nie stosowania się przez Uczestników do zaleceń Organizatorów oraz poleceń pracowników, współpracowników i podwykonawców Organizatorów Wydarzenia i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 8. Organizatorzy oświadczają, że dokładają należytej staranności przy wyborze prelegentów i osób prowadzących Wydarzenia. Niemniej jednak Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści naukowe lub prywatne poglądy i interpretacje przedstawione przez te osoby podczas Wydarzenia.
 9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach pracowników, współpracowników i podwykonawców Organizatorów, wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność w takim samym zakresie jak powyżej, Uczestnik ponosi również wobec innych Uczestników.
 10. W przypadku naruszenia przez Uczestnika szczegółowych zasad udziału w Wydarzeniu, postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa odnoszących się do Wydarzenia, Organizatorzy mogą zablokować Uczestnikowi dostęp do Wydarzenia lub nakazać opuszczenie miejsca Wydarzenia.

§4 Prawa autorskie

 1. Organizatorzy zastrzegają wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i promocyjnych dotyczących Wydarzenia oraz zabraniają ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatorów.
 2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Wydarzenia i upublicznione przez Organizatorów można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
 3. Organizatorzy nie zezwalają na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w związku z Wydarzeniem
 4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek Wydarzenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatorów.
 5. W trakcie Wydarzenia online mikrofon oraz kamera są domyślnie wyłączone przez prowadzącego Wydarzenie. Włączenie kamery lub mikrofonu przez Uczestnika, równoważne jest z wyrażeniem przez niego zgody na udostępnienie jego wizerunku innym Uczestnikom oraz prowadzącemu Wydarzenie.

 

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika są Organizatorzy. Z Organizatorami Uczestnik może się skontaktować poprzez adres e-mailowy: sekretariat@pracodawcy.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na wskazany wyżej adres jego siedziby.
 2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na potrzeby Wydarzenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”), w celu wykonania zawartej z Uczestnikiem umowy tj. uczestnictwa w Wydarzeniu w zakresie niezbędnym do udziału Uczestnika w Wydarzeniu.
 3. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Organizatorów i którym te dane są powierzane.
 4. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).
 7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu wskazanego w pkt. 2 powyżej.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz korzystania z praw z tym związanych prosimy o kontakt drogą mailową na adres sekretariat@pracodawcy.pl  lub pisemnie przekazując korespondencję na wskazany adres siedziby Związku Pracodawców Polska Miedź.

 

§6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatorów.
 2. Uczestnik może zgłosić Organizatorom reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatorów. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Organizatora podany w Informacji o Wydarzeniu lub na ogólny adres kontaktowy Organizatora: sekretariat@pracodawcy.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien zawrzeć szczegółowy opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany w zgłoszeniu reklamacji, powiadamiając Uczestnika o sposobie dalszego postępowania.
 3. Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w terminie publikacji zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Organizatora. W przypadku jeśli Uczestnik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie poinformować o tym Organizatora. Zgłoszenie braku zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako rezygnację z udziału w Wydarzeniu.
 4. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.pracodawcy.pl. a także w procesie rejestracji w sposób umożliwiający pozyskanie Regulaminu, odtwarzanie i utrwalanie.