Europejski system zapewniania i uznawania jakości (nowe wytyczne)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa dot. edukacji (szkolnictwo wyższe, kształcenie i szkolenie) w UE – na podstawie artykułu 165 i 166 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w kontekście Komunikatu KE w sprawie Europejskiej strategii na rzecz szkół wyższych oraz Sprawozdania KE z wdrażania zalecenia Rady w sprawie propagowania automatycznego wzajemnego uznawania kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia i szkolenia na poziomie wyższym i średnim II stopnia oraz efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 6 luty 2024 r.
Celem europejskiego systemu zapewniania i uznawania jakości w szkolnictwie wyższym jest wspieranie solidnych i dostosowanych do przyszłych wyzwań systemów zapewniania jakości w całej UE. Dzięki takim systemom możliwe są zaufanie i przejrzystość oraz pogłębiona współpraca między państwami UE, jak i bezproblemowa mobilność. Mają one również kluczowe znaczenie dla dalszego wspierania wspólnych działań i programów edukacyjnych na wszystkich szczeblach, w tym wspólnych europejskich dyplomów i mikropoświadczeń, oraz dla zapewnienia ich automatycznego uznawania w całej UE.
Inicjatywa ta będzie pobudzać, wspierać i uzupełniać działania państw członkowskich przez sprzyjanie współpracy transnarodowej w dziedzinie szkolnictwa wyższego i jej ułatwianie, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady ogólnej odpowiedzialności państw członkowskich za swoje systemy edukacji. Jest to zgodne z zasadą pomocniczości i rolą UE w polityce edukacyjnej na mocy Traktatu. Państwa członkowskie stoją przed tymi samymi wyzwaniami związanymi z tworzeniem wspólnych transnarodowych programów edukacyjnych, procesami zapewniania jakości i uznawania kwalifikacji oraz tworzeniem atrakcyjnych i elastycznych ścieżek kariery w szkolnictwie wyższym. Wyzwania te dotyczą współpracy transnarodowej, dlatego państwa członkowskie nie mogą na nie odpowiedzieć, działając samodzielnie – konieczne są działania na poziomie UE. Wartość dodana działań na szczeblu UE polega na zdolności UE do zachęcania do ściślejszej współpracy transnarodowej między instytucjami szkolnictwa wyższego w całej UE.
Pakiet dotyczący wspólnego europejskiego dyplomu ma ułatwić instytucjom szkolnictwa wyższego wspólnego opracowywanie i dostarczanie ponadnarodowych ofert edukacyjnych lepszej jakości, takich jak wspólne dyplomy. Przedmiotowe wnioski mają przynieść korzyści wielu zróżnicowanym instytucjom szkolnictwa wyższego w całej UE, aby te w większym stopniu angażowały się we współpracę transnarodową, a zwłaszcza tym instytucjom, które dążą do zwiększenia swojej widoczności na arenie międzynarodowej. Celem pogłębionej współpracy transnarodowej jest wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków, w rozwoju i przekazywaniu następnemu pokoleniu Europejczyków zachowującej aktualność wiedzy i umiejętności.
Pogłębiona współpraca transnarodowa wymaga elastycznych i kompatybilnych systemów zapewniania jakości, które umożliwią instytucjom szkolnictwa wyższego z kilku państw członkowskich połączenie sił. Sprzyjające otoczenie charakteryzujące się sprawnymi rozwiązaniami w zakresie zapewniania jakości i uznawania opartymi na założeniach procesu bolońskiego będzie dla uniwersytetów kluczowym instrumentem zwiększania ich międzynarodowej widoczności i wykorzystywania ich międzynarodowego wymiaru jako jednego ze strategicznych atutów na arenie światowej.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag. Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14078-Europejski-system-zapewniania-i-uznawania-jakosci-nowe-wytyczne-_pl Źródło: Komisja Europejska