Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących edukacji i kształcenia (europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie) – zgodnie z założeniami Europejskich ram kwalifikacji (ERK) oraz Zaleceniami Rady z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Ostateczny termin na przesłanie opinii: I etap – zaproszenie do zgłaszania uwag – to 11 stycznia 2023; wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE: II etap  – konsultacje publiczne – to 22 marca 2023 r.

Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie ma na celu poprawę przejrzystości, porównywalności i możliwości przenoszenia kwalifikacji. W dokumencie zachęca się Komisję, by we współpracy z państwami UE i po konsultacji z zainteresowanymi stronami zbadała i oceniła działania podjęte w odpowiedzi na to zalecenie oraz by do 2022 r. przedłożyła Radzie sprawozdanie na temat zdobytych doświadczeń i skutków na przyszłość.
Europejskie ramy kwalifikacji (ERK) to liczące osiem poziomów ramy dla wszystkich rodzajów i poziomów kwalifikacji. Służą one do przekładania krajowych ram lub systemów kwalifikacji danego kraju na ramy lub systemy innego kraju. Wprowadzono je zaleceniem Rady z 2008 r. i zmieniono w 2017 r. Obecna ocena dotyczy zmienionego w 2017 r. zalecenia Rady w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie.
Europejskie ramy kwalifikacji mają na celu zwiększenie przejrzystości, porównywalności i możliwości przenoszenia kwalifikacji oraz wspieranie uczenia się przez całe życie. Zwiększają również zdolność do zatrudnienia, mobilność i integrację społeczną pracowników i osób uczących się oraz modernizację systemów kształcenia i szkolenia.

W zaleceniu wzmocniono rolę europejskich ram kwalifikacji, wzywając państwa członkowskie do odniesienia do nich swoich krajowych ram lub systemów kwalifikacji lub do aktualizacji odniesienia. Określono w nim wspólne zasady związane z zapewnianiem jakości i dostarczaniem informacji na temat kwalifikacji. W zaleceniu wzmocniono rolę
grupy doradczej ds. europejskich ram kwalifikacji jako forum dyskusji na temat odniesień, wzajemnego uczenia się i wymiany praktyk, przy wsparciu Komisji, Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia
Zawodowego (Cedefop) i Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF).

Zalecenie Rady nadal przyczynia się do zwiększania przejrzystości i porównywalności kwalifikacji, zgodnie z założeniami
europejskiego programu na rzecz umiejętności z 2016 r. i zasadami 1 i 4 Europejskiego filaru praw socjalnych.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13042-Evaluation-of-the-Council-Recommendation-on-European-Qualifications-Framework-for-lifelong-learning/public-consultation_pl Źródło: Komisja Europejska