Fit for 55: Pojazdy niskoemisyjne – ulepszanie unijnej infrastruktury tankowania i ładowania

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych dot. rewizji przepisów prawa UE – wniosku dotyczącego zmiany Dyrektywy PE I RADY 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych tzw. dyrektywy ws. infrastruktury paliw alternatywnych (AFID).
Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 listopada 2021 r.

Komisja Europejska zachęca ogół społeczeństwa i zainteresowane strony do wyrażania opinii i dzielenia się informacjami na temat wpływu obowiązującej dyrektywy, a także na temat ewentualnych dodatkowych środków z zakresu polityki dotyczących zmiany tej dyrektywy oraz ich oczekiwanych możliwych skutków.

W związku z ambicjami politycznymi ustanowionymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu zakładającymi, że do 2050 r. UE ma się stać gospodarką neutralną dla klimatu, emisje z transportu muszą do tego roku zmniejszyć się o 90%. Niezbędnymi czynnikami w tym kontekście są obniżenie emisyjności paliw oraz wdrożenie odpowiedniej infrastruktury paliw alternatywnych. Nieskoordynowane wprowadzanie polityki w zakresie infrastruktury paliw alternatywnych w państwach członkowskich może powodować fragmentację działań rynkowych i brak bezpieczeństwa dla długoterminowych inwestycji publicznych i prywatnych w technologie pojazdów i paliw. Infrastruktura paliw alternatywnych nie jest dostępna w równym stopniu w całej UE.
W ramach inicjatywy zostaną określone wymogi dotyczące znacznego rozszerzenia unijnej sieci stacji ładowania i tankowania alternatywnych paliw samochodowych – głównie baterii elektrycznych, gazu ziemnego (CNG/LNG) i wodoru. Celem jest instalacja wystarczającej liczby punktów we wszystkich krajach, które będą łatwo dostępne i łatwe do korzystania. Jest to niezbędne, aby zachęcić wszystkich do powszechniejszego niż obecnie korzystania z pojazdów niskoemisyjnych i bezemisyjnych – jest to jeden z głównych celów UE w zakresie klimatu w nowym Europejskim Zielonym Ładzie.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. ocena – dokument roboczy służb oraz ocena skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12251-Pojazdy-niskoemisyjne-ulepszanie-unijnej-infrastruktury-tankowania-i-%C5%82adowania_pl
W załączeniu znajdują się wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z załącznikiem, streszczenie oceny, opinia w sprawie oceny skutków oraz streszczenie oceny skutków.
Źródło: Komisja Europejska