Fit for 55: Użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo – przegląd przepisów UE

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych dot. przeglądu przepisów prawa UE – wniosku dotyczącego zmiany rozporządzenia PE I RADY (UE) 2018/841 w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 listopada 2021 r.

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem UE ma do 2050 r. stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu, czyli osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych netto. W komunikacie „Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r.” Komisja zaproponowała cel ograniczenia do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych netto w gospodarce UE o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r.

By zrealizować ten plan, Komisja dokonuje przeglądu wszystkich odnośnych polityk – w tym również rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (rozporządzenia LULUCF). Celem jest zwiększenie wysiłków na rzecz ograniczenia emisji oraz utrzymania i podwyższenia poziomu usuwania dwutlenku węgla.

Komisja pragnie zgromadzić informacje na temat napotykanych problemów i ich przyczyn, możliwych sposobów rozwiązania tych problemów oraz powiązań z innymi aktami prawodawstwa w dziedzinie klimatu.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. dokument roboczy służb oraz ocena skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12657-Uzytkowanie-gruntow-zmiana-uzytkowania-gruntow-i-lesnictwo-przeglad-przepisow-UE_pl
W załączeniu znajdują się wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z załącznikiem, opinia w sprawie oceny skutków – oraz Streszczenie oceny skutków.
Źródło: Komisja Europejska