Informacja dotycząca Zgromadzenia Ogólnego Związku

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, utrzymującym się zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także po rozważeniu regulacji prawnych tworzących pakiet tzw. tarczy antykryzysowej, w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020r., poz. 570) informujemy, że Zarząd Związku Pracodawców Polska Miedź podjął decyzję o przesunięciu zwołania Zgromadzenia Ogólnego o trzy miesiące.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji przedłuża terminy zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych jednostki o 3 miesiące. Zgodnie z §  3 ust. 4 powołanego rozporządzenia terminy określone w art. 49b ust. 9, art. 52 ust. 1 i 3, art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 2c oraz art. 63c ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, o 2 miesiące.  Z powyższego wynika zatem, że termin zatwierdzania sprawozdań finansowych, a więc w związku z tym także termin na zwołanie zwyczajnych zgromadzeń oraz publikacji sprawozdań finansowych został odroczony o trzy miesiące.
Zgodnie z § 13 ust. 9 Statutu Zgromadzenie Ogólne zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, celem podjęcia decyzji w sprawach określonych w § 14 pkt 1, 4 i 5. W § 14 w pkt 1 Statutu jest mowa    o uchwalaniu programów działania Związku, w pkt 4 rozpatrywaniu i zatwierdzaniu sprawozdania Rady Związku i Zarządu, sprawozdania z wykonania budżetu Związku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, pkt 5 Statutu stanowi natomiast  o uchwalaniu budżetu. Zarząd zauważa, że regulacje statutowe określają zatem sześciomiesięczny termin za zwołanie Zgromadzenia Ogólnego także w innych celach niż zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, którymi w szczególności są uchwalanie programów działania Związku oraz uchwalanie budżetu Związku na dany roku obrotowy. Przy podjęciu decyzji o przesunięciu terminu zwołania Zgromadzenia Ogólnego Zarząd uwzględnił jednak, że na posiedzeniu Rady Związku Pracodawców Polska Miedź, które odbyło się dnia 27 lutego 2020 roku, Rada Związku po przekazaniu przez Zarząd do oceny projektu programu działania Związku Pracodawców Polska Miedź na rok 2020 oraz projektu budżetu Związku Pracodawców Polska Miedź na rok 2020, przyjęła jednogłośnie zarówno przedstawiony program działania jak i budżet na 2020 rok.
Powyższe,  jak również zalecenia i rekomendacje dotyczące ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 uwarunkowały decyzję Zarządu o przesunięciu terminu zwołania Zgromadzenia Ogólnego. Jednocześnie informujemy, że Zarząd zawiadomił Radę Związku o podjętej decyzji.
Z poważaniem
Beata Staszków