Kierowcy autobusów i autokarów – przepisy UE dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa pracy – czas pracy kierowców – m.in. rewizja rozporządzenia nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 15 lutego 2022 r.

Przepisy UE dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku mają zastosowanie jednakowo do kierowców ciężarówek, autobusów i autokarów. Przepisy te nie zawsze są jednak odpowiednie w odniesieniu do przewozu osób.

Inicjatywa ta ma na celu uwzględnienie szczególnych potrzeb kierowców autobusów i autokarów w zakresie organizacji ich czasu pracy. Komisja dokona oceny obowiązujących przepisów i może zaproponować środki, które uwzględnią te potrzeby.

Celem planowanych konsultacji jest uzyskanie informacji i informacji zwrotnych od najbardziej odpowiednich zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa w odniesieniu do oceny ewentualnego ukierunkowanego przeglądu przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku dla okazjonalnych kierowców autobusów i autokarów, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006, w celu dostosowania ich do specyfiki sektora. W szczególności cel konsultacji jest dwojaki: 1) zebranie opinii i doświadczeń na temat obecnych przepisów w odniesieniu do warunków pracy, stresu i zmęczenia kierowców, trudności w przestrzeganiu przepisów i kosztów regulacyjnych, a także ich roli w reagowaniu na wyzwania spowodowane takimi wydarzeniami jak pandemia COVID-19; oraz 2) pomoc w ocenie zalet i wad kilku wariantów ewentualnych zmian.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12488-Kierowcy-autobusow-i-autokarow-przepisy-UE-dotyczace-czasu-prowadzenia-pojazdu-i-czasu-odpoczynku_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12488-Kierowcy-autobusow-i-autokarow-przepisy-UE-dotyczace-czasu-prowadzenia-pojazdu-i-czasu-odpoczynku/public-consultation_pl
Źródło: Komisja Europejska