Konsultacje dyrektywy 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej – wniosek w sprawie zmiany Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 20 września 2021 r. Krótki termin konsultacji wynika z harmonogramu prac nad stanowiskiem Rządu, który przewiduje ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 213, poz. 1395).

Dyrektywa ustanawia przepisy Unii Europejskiej dotyczące podatków w zakresie energii elektrycznej, wszystkich paliw silnikowych i większości paliw do ogrzewania. Ma to na celu zapewnienie, by jednolity rynek energetyczny UE działał sprawnie, oraz uniknięcie wszelkich zakłóceń handlu i konkurencji, które mogłyby wynikać z dużych różnic pomiędzy krajowymi systemami podatkowymi. Przepisy te przyczyniają się do wypełniania ogólnych celów traktatu, takich jak przejście na konkurencyjną, niskoemisyjną i wydajną energetycznie gospodarkę.

Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej jest w dziedzinie polityki klimatycznej i energetycznej niezwykle ważne. Zharmonizowane przepisy ustanowione dyrektywą 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej („dyrektywa w sprawie opodatkowania energii” lub „dyrektywa ETD”) mają na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Od czasu przyjęcia dyrektywy ETD ramy polityki klimatycznej i energetycznej uległy jednak radykalnej zmianie, a dyrektywa przestała odpowiadać obecnym politykom UE. Ponadto dyrektywa w sprawie opodatkowania energii nie zapewnia już właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Niniejszy wniosek dotyczący przekształcenia jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu i pakietu legislacyjnego „Gotowi na 55”, ponieważ koncentruje się na kwestiach środowiskowych i klimatycznych, aby wesprzeć zobowiązanie Komisji do stawienia czoła wyzwaniom związanym ze środowiskiem i do osiągnięcia wewnętrznych celów UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wniosek Komisji Europejskiej.
Źródło: Komisja Europejska, Ministerstwo Finansów