Konsultacje publiczne: Cyfryzacja sektora energetycznego w UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących sektora energetycznego: ocena m.in. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej w kontekście dokumentu: Europejska strategia w zakresie danych

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 24 stycznia 2022 r.

Komisja pracuje nad planem działania na rzecz cyfryzacji systemu energetycznego. W tym kontekście prowadzi konsultacje publiczne w celu zebrania uwag od zainteresowanych podmiotów i osób fizycznych. Kwestionariusz konsultacji obejmuje wiele aspektów cyfryzacji systemu energetycznego, do których odnoszą się ukierunkowane sekcje i pytania.

Technologie cyfrowe mogą uwolnić pełny potencjał elastycznego wytwarzania i zużycia energii w różnych sektorach oraz umożliwić większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Ten plan działania pomoże rozwinąć konkurencyjny rynek cyfrowych usług energetycznych i cyfrowej infrastruktury energetycznej, które gwarantują cyberbezpieczeństwo oraz są wydajne i zrównoważone. Będzie on wspierał integrację systemu energetycznego, udział „prosumentów” w transformacji sektor energetycznego oraz zapewni interoperacyjność danych na temat energii oraz platform i usług energetycznych.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Cyfryzacja-sektora-energetycznego-plan-dzia%C5%82ania-UE_pl

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się opis planów działania.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Cyfryzacja-sektora-energetycznego-plan-dzia%C5%82ania-UE/public-consultation_pl
Źródło: Komisja Europejska