Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Cyfryzacji – ewidencja pojazdów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Cyfryzacji dotyczące ewidencji pojazdów.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 1 sierpnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

1. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów stanowi realizację zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), wskutek których wyeliminowane zostały z obrotu prawnego nalepki kontrolne oraz karty pojazdu. Jednocześnie w rozporządzeniu uwzględniono zmianę wynikającą z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2020/1589 z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 w odniesieniu do danych dotyczących nowych pojazdów ciężkich, które mają być monitorowane i zgłaszane przez państwa członkowskie i producentów (Dz. Urz. UE L 360 z 30.10.2020, str. 1), która rozszerza katalog danych technicznych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów o dane niezbędne do realizacji obowiązku sprawozdawczego, zgodnie z wymienionym powyżej załącznikiem nr I.

Niniejszy projekt uchyla zakres danych dotyczących kart pojazdu i nalepek kontrolnych oraz rozszerza katalog danych technicznych o dane niezbędne dla monitorowania i sprawozdawczości do Komisji Europejskiej w odniesieniu do emisji CO2.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12362212

2. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Konieczność opracowania projektu nowego rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców podyktowana jest utratą mocy obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 738) na skutek zmiany przepisu upoważniającego, tj. art. 80d ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wprowadzonej ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517).

Projekt rozporządzenia w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców stanowi realizację zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wyeliminowała z obrotu prawnego nalepki kontrolne i karty pojazdu, a tym samym obowiązek pobierania opłaty ewidencyjnej za ich wydanie.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12362211