Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Cyfryzacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Cyfryzacji – Data otrzymania pisma – 16.07.2020 r:
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk w wersji edytowalnej do projektów w terminie do 24 lipca 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych

Potrzeba wprowadzenia zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych wynika z planowanego uruchomienia nowego zakresu numeracji dla komunikacji maszyna-maszyna. W celu umożliwienia przydzielania numeracji z nowego zakresu przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej niezbędne jest określenie warunków gospodarowania tym zakresem numeracji.

W projekcie ustala się następujące zasady gospodarowania numeracją dla komunikacji maszyna-maszyna:
– ustala się długość wyróżnika od 3 do 6 cyfr,
– określa się wielkość minimalnego bloku przydzielanych numerów – 1000 NN,
– zastrzega się, że przydzielany zakres powinien stanowić wielokrotność 1000 NN.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336004
 
2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

W związku z planowanym wydzieleniem nowego zakresu numeracji dla komunikacji maszyna-maszyna zachodzi potrzeba ustalenia wysokości rocznej opłaty z tytułu użytkowania nowych zasobów numeracji.

Proponuje się ustalenie wysokości rocznej opłaty na poziomie 5 gr. za numer dla komunikacji maszyna-maszyna. Opłata za wyróżnik dla komunikacji maszyna-maszyna będzie wynosić:
– 179 000 PLN za wyróżnik 3-cyfrowy,
– 17 900 PLN za wyróżnik 4- cyfrowy,
– 1790 PLN za wyróżnik 5-cyfrowy,
– 179 PLN za wyróżnik 6-cyfrowy.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336003
 
3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

Celem rozporządzenia jest utworzenie nowego zakresu numeracji dla komunikacji maszyna-maszyna w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na numerację dla komunikacji maszyna-maszyna. Obecnie coraz więcej urządzeń wykorzystuje karty SIM do komunikowania się między sobą. Przykładem takich zastosowań są inteligentne liczniki poboru energii elektrycznej, sprzęt AGD czy systemy monitorowania floty pojazdów. Zasadne jest zatem, aby został wydzielony zakres numeracji dla komunikacji maszyna-maszyna odrębny od numeracji abonenckiej, która wykorzystywana jest w innym celu. Przypisanie jednorodnego zakresu numerów pozwala efektywnie gospodarować zasobami numeracji oraz ustalić adekwatną do spodziewanych dochodów przedsiębiorców z tego rodzaju działalności wysokość opłaty za prawo użytkowania tej numeracji.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336002