Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – działalność ubezpieczeniowa i brokerska

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane cztery projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dot. działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz działalności brokerskiej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 1 września 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru

Projektowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru (Dz. U. poz. 2467), ma na celu dostosowanie przepisów dotyczących sposobów uwierzytelniania użytkowników do zmienionych przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.) w zakresie zasad identyfikacji elektronicznej. Proponuje się dostosowanie obowiązującego rozporządzenia w taki sposób, aby uwierzytelnienie osoby fizycznej lub osoby uprawnionej następowało z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowej identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Skutkiem wprowadzonej zmiany będzie umożliwienie osobie fizycznej lub osobie uprawnionej złożenia wniosku za pośrednictwem formularza elektronicznego po uwierzytelnieniu za pomocą środka identyfikacji elektronicznej.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350300

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające

Projektowana nowelizacja rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisów dotyczących sposobów uwierzytelniania użytkowników systemu identyfikacji elektronicznej do przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.) w zakresie zasad identyfikacji elektronicznej. Proponuje się dostosowanie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów w taki sposób, aby uwierzytelnienie osoby uprawnionej następowało za pomocą środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowej identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 i 2320). Skutkiem wprowadzonej zmiany będzie umożliwienie złożenia wniosku o wpis lub wniosku o zmianę wpisu po uwierzytelnieniu osoby uprawnionej z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350304

3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów

Projektowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów (Dz. U. poz. 2371) ma na celu dostosowanie przepisów dotyczących sposobów uwierzytelniania użytkowników do zmienionych przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm) w zakresie zasad identyfikacji elektronicznej. Proponuje się dostosowanie obowiązującego rozporządzenia w taki sposób, aby uwierzytelnienie brokera ubezpieczeniowego, brokera reasekuracyjnego lub osoby uprawnionej następowało z wykorzystaniem środków identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowej identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Skutkiem wprowadzonej zmiany będzie umożliwienie złożenia wniosku o zmianę wpisu na formularzu elektronicznym po uwierzytelnieniu brokera ubezpieczeniowego, brokera reasekuracyjnego lub osoby uprawnionej za pomocą środka identyfikacji elektronicznej.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350301

4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej

Projektowana nowelizacja rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisów dotyczących sposobów uwierzytelniania użytkowników systemu identyfikacji elektronicznej do przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.) w zakresie zasad identyfikacji elektronicznej. Proponuje się dostosowanie obowiązującego rozporządzenia w taki sposób, aby uwierzytelnienie brokera lub osoby uprawnionej następowało z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowej identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 i 2320). Skutkiem wprowadzonej zmiany będzie umożliwienie złożenia sprawozdania z działalności brokerskiej po uwierzytelnieniu brokera lub osoby uprawnionej z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350303