Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów – pomoc de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów dotyczące pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach programów UE.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 8 kwietnia 2024 roku również w formie edytowalnej na adres szkop@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w zakresie programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”

Obecnie pomoc de minimis w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego spłaty kredytu dla przedsiębiorcy w zakresie programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027”, zwanego „FENG”, jest udzielana na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2023 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w zakresie programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” (Dz. U. poz. 2050)

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwane „rozporządzeniem 2023/2831”, które zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie 1407/2013. W rozporządzeniu 2023/2831 wprowadzono m.in. nowy wyższy limit pomocy de minimis przyznanej przez jedno państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu, który wynosi aktualnie 300 tys. EUR dla wszystkich przedsiębiorców. Ponadto usunięto odrębny limit pomocy de minimis dla przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów (dotychczas 100 tys. EUR, obecnie 300 tys. EUR), zmieniono sposób obliczania 3 letniego okresu przy sumowaniu limitu de minimis poprzez zastąpienie lat podatkowych (bieżący rok podatkowy + 2 poprzednie lata podatkowe) okresem 3 minionych lat (3 x 365 dni).

FENG wspiera realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorców zapewnić mają w szczególności gwarancje oferowane w ramach wdrażanego w BGK Funduszu Gwarancyjnego FENG.

Projektowane rozporządzenie ma na celu uwzględnienie zmian wprowadzonych rozporządzeniem 2023/2831 oraz umożliwienie kontynuacji udzielania w zakresie FENG gwarancji BGK, o których mowa w ustawie o poręczeniach i gwarancjach, stanowiących pomoc de minimis. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia umożliwi kontynuację wdrażania Funduszu Gwarancyjnego FENG, a tym samym udzielanie pomocy de minimis w formie gwarancji BGK spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie rozwoju działalności gospodarczej innowacyjnych przedsiębiorstw, rozwiązań efektywnych energetycznie oraz bieżącej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami rozporządzenia 2023/2831.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383508

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytu lub innego zobowiązania

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytu lub innego zobowiązania stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 34a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2024 r. poz. 291)

Programem rządowym określającym zasady udzielania ww. gwarancji BGK jest program pn. „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Określono w nim m. in. katalog instrumentów poręczeniowo-gwarancyjnych pozostających w dyspozycji BGK.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwane „rozporządzeniem nr 2023/2831”, które zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie nr 1407/2013. W rozporządzeniu nr 2023/2831 wprowadzono m. in. nowy wyższy limit pomocy de minimis przyznanej przez jedno państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu, który wynosi aktualnie 300.000 EUR dla wszystkich przedsiębiorców w okresie trzech lat.

Mając na względzie powodzenie dotychczasowej akcji gwarancyjnej w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów oraz wolę dalszego udzielania wsparcia mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom, zwanym dalej „MŚP”, a także wejście w życie rozporządzenia nr 2023/2831, podjęto decyzję o wydaniu nowego rozporządzenia, na podstawie którego MŚP nadal udzielana będzie pomoc de minimis w formie gwarancji BGK spłaty kredytu lub innego zobowiązania, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 2023/2831.

Projekt rozporządzenia zawiera przepisy analogiczne do obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów, z wyjątkiem zmian wynikających z rozporządzenia nr 2023/2831.

Zgodnie z § 7 projektu rozporządzenia pomoc de minimis będzie udzielana do końca sześciomiesięcznego okresu następującego po upływie okresu obowiązywania rozporządzenia nr 2023/2831, tj. do dnia 30 czerwca 2031 r.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383509