Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – fundusze energetyka na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną, układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 17 października 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

1. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Celem powstania rozporządzenia jest stworzenie warunków wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego regionów poprzez umożliwienie udzielania pomocy publicznej na inwestycje prowadzące do osiągnięcia efektywności energetycznej w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (RP 2021-2027). W perspektywie 2014-2020 pomoc na tego typu projekty była udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 lub jako pomoc de minimis. Ponieważ projekty zakładające przeprowadzenie inwestycji wspierających efektywność energetyczną będą realizowane również w ramach RP, dlatego też konieczne jest stworzenie podstawy prawnej do udzielania pomocy w tym zakresie. Inwestycje wspierające efektywność energetyczną w wielu przypadkach wiązać się będą z koniecznością udzielania pomocy publicznej, co stanowi warunek niezbędny do przygotowania podstawy prawnej umożliwiającej udzielanie pomocy publicznej na inwestycje wskazane w przedmiotowym projekcie rozporządzenia.

Akt prawny ma na celu zapewnienie podstawy prawnej do udzielania pomocy publicznej na inwestycje umożliwiające osiągnięcie efektywności energetycznej oraz na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach w ramach 16 regionalnych programów na lata 2021-2027 na podstawie rozporządzenia nr 651/2014 umożliwi udzielanie pomocy przedsiębiorcom (tj. podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej) bez konieczności jej notyfikacji Komisji Europejskiej. Pomoc będzie udzielana w formie dotacji, pożyczki, gwarancji lub poręczenia.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364800

2. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Celem powstania rozporządzenia jest stworzenie warunków wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego regionów poprzez umożliwienie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (RP 2021-2027). W perspektywie 2014-2020 pomoc na tego typu projekty była udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–20201 lub jako pomoc de minimis. Ponieważ projekty zakładające przeprowadzenie inwestycji w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz propagowanie energii ze źródeł odnawialnych będą realizowane również w ramach RP, dlatego też konieczne jest stworzenie podstawy prawnej do udzielania pomocy w tym zakresie. Inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w wielu przypadkach wiązać się będą z koniecznością udzielania pomocy publicznej, co stanowi warunek niezbędny do przygotowania podstawy prawnej umożliwiającej udzielanie pomocy publicznej na inwestycje wskazane w przedmiotowym projekcie rozporządzenia.

Celem przedmiotowej regulacji jest zapewnienie podstawy prawnej do udzielania pomocy publicznej na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach 16 regionalnych programów na lata 2021-2027 na podstawie rozporządzenia nr 651/2014 umożliwi udzielanie pomocy przedsiębiorcom (tj. podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej) bez konieczności jej notyfikacji Komisji Europejskiej. Pomoc będzie udzielana w formie dotacji, pożyczki, gwarancji lub poręczenia..

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364801