Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury – akty wykonawcze do ustawy Prawo o ruchu drogowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej będące aktami wykonawczymi do ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 25 maja 2023 roku również w formie edytowalnej na adres szkop@pracodawcy.pl. Wyznaczenie terminu krótszego niż określony w Regulaminie pracy Rady Ministrów podyktowane jest potrzebą pilnego procedowania ww. projektów aktów prawnych, tak aby mogły one wejść w życie w terminie wejścia w życie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, tj. do dnia 1 lipca 2023 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym

1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach został wpisany do Wykazu Prac Legislacyjnych Ministra Infrastruktury pod nr 314 Opracowanie projektu rozporządzenia związane jest ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (podpisana przez Prezydenta w dniu 27.04.2023 r. i przekazana do ogłoszenia), której przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r. Ustawa o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (m.in. art. 72 ust. 1 pkt 3 oraz art. 79 ust. 1 pkt 7).

W projekcie rozporządzenia zakłada się dostosowanie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach do ww. ustawy. Uwzględniając powyższe, w projekcie rozporządzenia zaproponowano zmiany:

  • w załączniku nr 1 w § 6 w ust. 5 – w zakresie stosowanego słownictwa dotyczącego montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu oraz
  • w załączniku nr 1 w § 16 w ust. 5, w załączniku nr 2 w § 1 w pkt 1, w załączniku nr 9 w § 1 w pkt 1, w załączniku nr 10 w § 1 w pkt 1 – w zakresie dokumentów homologacyjnych wymaganych wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu, a także
  • w załączniku nr 2 w § 1 w pkt 1, w załączniku nr 9 w § 2 oraz w załączniku nr 10 w § 1 w pkt 1 – w zakresie dotyczącym zmiany odniesień.

Ponadto w projekcie doprecyzowane zostaną odesłania w związku z nowym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372652

 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów został wpisany do Wykazu Prac Legislacyjnych Ministra Infrastruktury pod nr 318. Opracowanie projektu rozporządzenia związane jest ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (podpisana przez Prezydenta w dniu 27.04.2023 r. i przekazana do ogłoszenia), której przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r. Ustawa o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (m.in. art. 72 ust. 1 pkt 3 oraz art. 79 ust. 1 pkt 7).

W projekcie rozporządzenia zakłada się dostosowanie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów do ww. ustawy. Uwzględniając powyższe, w projekcie zaproponowano zmiany do nowelizowanego rozporządzenia w zakresie stosowanego słownictwa dotyczącego montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu (w § 16 ust. 5) oraz dokumentów homologacyjnych wymaganych wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy – Prawo o ruchu drogowym (w załączniku nr 2), oraz w kwestii wyrejestrowania pojazdu wycofanego z obrotu (zmiany w §19 ust. 1).

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372651