Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury – maszyniści

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury dotyczące maszynistów.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 18 sierpnia 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie świadectwa maszynisty

Przedmiotowy projekt rozporządzenia jest wydawany w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984, z późn. zm.) – ustawą z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1556).

Celem rozwiązań planowanych w ww. ustawie z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym jest wprowadzenie państwowych egzaminów na stanowisko maszynisty. Aktualnie zarówno szkolenie jak i egzaminowanie na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty są realizowane przez ten sam podmiot – ośrodek szkolenia i egzaminowania. Państwowy egzamin praktyczny będzie ostatecznym potwierdzeniem zdolności kandydata na maszynistę do samodzielnego i bezpiecznego prowadzenia pojazdu kolejowego.

Projektowane rozporządzenie jest ściśle związane z projektem „Poprawy bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, realizowanego już przez Prezesa UTK w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014−2020, w ramach którego zapewniono finansowanie na stworzenie centrum egzaminowania i monitorowania maszynistów i uruchomienie nowego zadania objętego projektem ustawy (w tym systemów informatycznych).

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362708 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty

Przedmiotowy projekt rozporządzenia jest wydawany w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1556). Ustawa nowelizująca wprowadziła państwowe egzaminy na stanowisko maszynisty, dlatego konieczne jest, zgodnie z delegacją ustawową określoną w art. 22bc ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, uregulowanie szczegółowego zakresu podstawowej wiedzy zawodowej objętej egzaminem na licencję maszynisty, sposobu, formy i trybu przygotowania oraz przeprowadzania egzaminu na licencję maszynisty oraz ponownego egzaminu na licencję maszynisty, szczegółowego zakresu wiedzy i umiejętności objętych egzaminem na świadectwo maszynisty, a także sposobu, formy i trybu przygotowania oraz przeprowadzania egzaminu na świadectwo maszynisty oraz ponownego egzaminu na świadectwo maszynisty.

Rozporządzenie określa jednolity sposób, formę i tryb przygotowania oraz przeprowadzania egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty, a także szczegółowy zakres wiedzy i umiejętności objętych tymi egzaminami. Szczegółowy zakres podstawowej wiedzy zawodowej objętej egzaminem na licencję maszynisty obejmie zagadnienia dotyczące specyfiki i środowiska pracy maszynisty, w tym jego roli i odpowiedzialności w ruchu kolejowym oraz wymagań zawodowych i predyspozycji niezbędnych do wykonywania pracy na tym stanowisku, technologii transportu kolejowego, w tym przepisów bezpieczeństwa i eksploatacji,    infrastruktury kolejowej, radiołączności pociągowej, wiedzy o pociągach, ich składach oraz wymagań technicznych dotyczących lokomotyw, zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych oraz innego rodzaju taboru kolejowego, zagrożeń występujących w ruchu kolejowym oraz podstawowych zasad fizyki.

Projekt zakłada, że w części teoretycznej egzaminu na świadectwo maszynisty, wykonywanej na symulatorze pojazdu kolejowego, będzie dokonywane sprawdzenie umiejętności zachowania się w typowych i nietypowych sytuacjach związanych z ruchem pociągów.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362709