Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska – kogeneracja

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska dot. kogeneracji.
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 7 października 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2022

Projekt rozporządzenia określi maksymalną wysokość premii kogeneracyjnej w złotych za 1 MWh, która może zostać złożona w ofercie przez uczestnika aukcji w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej.

Wprowadzenie wartości referencyjnej oznacza, że oferty powyżej jej wartości będą automatycznie odrzucane, nawet, jeśli nie będzie innych ofert, co skutkować może brakiem osiągnięcia założonego dla danej aukcji celu w zakresie zakontraktowania odpowiedniego wolumenu energii. Wysokość wartości referencyjnej jest to maksymalny poziom premii kogeneracyjnej, który odpowiada wielkości luki finansowej pomiędzy uśrednionym kosztem energii elektrycznej z jednostki kogeneracji opalanej danego rodzaju paliwem LCOE (levelized cost of electricity) a prognozowanym przychodem z tytułu sprzedaży energii elektrycznej. Rolą zróżnicowania poziomu wartości referencyjnych dla poszczególnych porównywalnych ze względu na parametry ekonomiczne technologii jest zapobieżenie przekroczeniu przez wsparcie wysokości odpowiadających faktycznym kosztom funkcjonowania jednostek kogeneracji opalanych danego rodzaju paliwem (paliwa gazowe, paliwa stałe, biomasa oraz pozostałe paliwa) i wyeliminowanie przez to możliwości nadkompensaty, a także nadmiernemu obciążeniu odbiorców końcowych. Jednostkami referencyjnymi przyjętymi na potrzeby ustalenia wartości referencyjnych są jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej równej 30 MWe, opalane danym rodzajem paliwa (odrębnie: paliwa gazowe, paliwa stałe, biomasa oraz pozostałe paliwa).

W pracach nad projektem rozporządzenia wykorzystano model oparty o metodę LCOE oraz przekazane przez przedstawicieli branży elektrociepłowniczej dane dotyczące funkcjonowania jednostek kogeneracji dla poszczególnych technologii, tj. m.in. przewidywany roczny czas pracy, współczynnik skojarzenia, wolumen produkcji ciepła użytkowego w przeliczeniu na jednostkę mocy elektrycznej zainstalowanej, nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na 1 MW mocy zainstalowanej elektrycznej, koszty operacyjne i koszty zmienne (z wyłączeniem kosztów paliwowych oraz uprawnień do emisji CO2) w przeliczeniu na 1 MW mocy zainstalowanej elektrycznej.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351709

2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2022

Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, zwanej dalej „ustawą”, nakłada na ministra właściwego do spraw energii obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia,  maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w 2022 r.

W projekcie rozporządzenia określono następujące wartości dla 2022 r.:

–        maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną;

–        maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynikającej z ilości energii, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną, w kolejnym roku kalendarzowym, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

–        maksymalna moc zainstalowaną elektryczną nowych małych jednostek kogeneracji lub znacznie zmodernizowanych małych jednostek kogeneracji, dla których wytwórca może uzyskać premię gwarantowaną w danym roku kalendarzowym;

–        jednostkowa wysokość premii gwarantowanej, w złotych za 1 MWh, dla nowej małej jednostki kogeneracji, zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 ustawy;

–        maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną;

–        maksymalna wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z ilości energii, o której mowa powyżej;

–        maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, w złotych za 1 MWh, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 ustawy, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

–        jednostkowa wysokość premii gwarantowanej, w złotych za 1 MWh, dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 ustawy;

–        jednostkowa wysokość premii gwarantowanej, w złotych za 1 MWh, dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 ustawy;

–        jednostkowa wysokość premii gwarantowanej, w złotych za 1 MWh, dla istniejącej małej jednostki kogeneracji, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 ustawy.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351710