Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii – centralna ewidencja emisyjności budynków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii – akty wykonawcze do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 12 kwietnia 2023 roku poprzez załączoną tabelę, również w formie edytowalnej na adres szkop@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie danych udostępnianych właścicielowi budynku lub lokalu z centralnej ewidencji emisyjności budynków

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 27e ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456). Zgodnie z ww. przepisem minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres udostępnianych danych oraz informacje, których podanie jest wymagane, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

Projektowane przepisy regulują e-usługi dla obywateli w postaci usługi: „Zamów przegląd kominiarski” oraz „Zamów inwentaryzację budynku”.

Przeglądów kominiarskich rocznie powinno być – zgodnie z przepisami – w budynkach ponad 5 mln. Z informacji uzyskanych od organizacji zrzeszających kominiarzy liczba ta jest znacznie mniejsza i wynika z braku powszechnego respektowania przez właścicieli lub zarządców budynków obowiązku ich dokonywania zgodnie z ustawowo określonymi terminami i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) (raz do roku dla budynków jednorodzinnych).

Rozpoczęcie gromadzenia w skali całego kraju jednolitych i uspójnionych danych dotyczących budynków i pochodzących z nich źródeł emisji stanowią kluczowy element do planowania działań naprawczych po stronie administracji publicznej, w tym przede wszystkim administracji samorządowej. W celu zdiagnozowania źródeł niskiej emisji – administracja rządowa przygotowuje narzędzie informatyczne, które następnie bezpłatnie udostępni administracji samorządowej do realizacji zadań wynikających przede wszystkim z Programów Ochrony Powietrza. Gminy już obecnie są zobowiązane do inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków na swoim obszarze.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371203  

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowych danych i informacji gromadzonych w centralnej ewidencji emisyjności budynków

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456). Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe dane i informacje gromadzone w ewidencji, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przekazywane przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 27b ust. 1, oraz uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, mając na względzie użyteczność i bezpieczeństwo tych danych i informacji oraz funkcjonalność ewidencji.

Projekt rozporządzenia przewiduje gromadzenie w CEEB następujących danych i informacji:

1) dotyczących budynku lub jego części (lokalu): adres – pozyskiwany automatycznie z bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG); identyfikator infrastruktury informacji przestrzenniej (idIIP), funkcja ogólna, obwód budynku (określany/obliczany przez system automatycznie na podstawie geometrii budynku zawartej w BDOT10k);

2) dotyczących źródła ciepła, energii elektrycznej i spalania paliw – wykorzystywanych w budynku lub jego części (lokalu)

3) obejmujących:

a) datę, uczestników i wynik kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

b) datę, uczestników i wynik kontroli, o której mowa w art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, z późn. zm.), w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz odprowadzania nieczystości ciekłych;

c) datę, uczestników i wynik kontroli, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm. ),

d) dane o przyznanej premii, udzielonej uldze podatkowej lub udzielonym ze środków publicznych dofinansowaniu przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza,

e) uczestników i datę kontroli, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070, z późn. zm.)

f) datę i wynik kontroli, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497, z późn. zm.),

g) sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków,

h) datę usunięcia zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, o których mowa w § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719, z późn. zm.)

i) dane o przyznanych świadczeniach z pomocy społecznej lub innych formach wsparcia finansowego ze środków publicznych.


Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371204