Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii – wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające przepisy prawne dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 25 stycznia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Potrzeba przygotowania projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wynika z włączenia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie („SBŁ-IMP”) do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie („SBŁ-IMBiGS”). SBŁ-IMP stanowi jedną z 9 wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia MRPiT z dnia 1 kwietnia 2021 r. instytucji upoważnionych do prowadzenia szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości w prowadzeniu szkolenia, oraz fakt iż w wyniku połączenia:

 1. SBŁ-WIT wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki SBŁ-IMP;
 2. SBŁ-IMP utracił osobowości prawną;
 3. SBL-IMBiGS otrzymał nazwę SBŁ-WIT,

zaistniała potrzeba zmiany rozporządzenia MRPiT z dnia 1 kwietnia 2021 r. w zakresie określonego w załączniku nr 1 wykazu instytucji upoważnionych do prowadzenia szkolenia, polegającej na wpisaniu SBŁ-WIT w miejsce SBŁ-IMP. Obszar kompetencji w zakresie ww. szkolenia realizowanych przez SBŁ-WIT w stosunku do obszaru kompetencji SBŁ-IMP przed połączeniem z SBŁ-IMBiGS pozostanie bez zmian.

Projekt rozporządzenia zmieniającego przewiduje, iż:

 • SBŁ-WIT będzie kontynuował szkolenia rozpoczęte przez SBŁ-IMP i niezakończone przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia (§ 2 projektu),
 • zachowują ważność zaświadczenia potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą, wydane przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia ( § 3 projektu).

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368450

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie instytucji upoważnionych do wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Potrzeba przygotowania projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie instytucji upoważnionych do wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wynika z włączenia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej („SBŁ-IMP”) do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego („SBŁ-IMBiGS”). SBŁ-IMP stanowi jedną z dziesięciu wymienionych w załączniku do rozporządzenia MRPiT z dnia 20 stycznia 2021 r. instytucji upoważnionych do wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości w wydawaniu opinii, oraz fakt iż w wyniku połączenia:

 1. SBŁ-WIT wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki SBŁ-IMP;
 2. SBŁ-IMP utracił osobowości prawną;
 3. SBL-IMBiGS otrzymał nazwę SBŁ-WIT,

zaistniała potrzeba zmiany rozporządzenia MRPiT z dnia 20 stycznia 2021 r. w zakresie określonego w załączniku wykazu instytucji upoważnionych do wydawania opinii, polegającej na wpisaniu SBŁ-WIT w miejsce SBŁ-IMP. Zakres opinii wydawanych przez SBŁ-WIT w stosunku do zakresu opinii wydawanych przez SBŁ-IMP przed połączeniem z SBŁ-IMBiGS pozostanie bez zmian.

Projekt rozporządzenia zmieniającego przewiduje, iż:

 • SBŁ-WIT będzie kontynuował wydawanie opinii rozpoczęte przez SBŁ-IMP i niezakończone przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia ( § 2 projektu),
 • zachowują ważność opinie wydane przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia ( (§ 3 projektu),
 • zachowują ważność wymagania niezbędne do uzyskania pozytywnej opinii, o których mowa w art. 16 ust. 4 ustawy, określone przez instytucje upoważnione przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia (§ 4 projektu).

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368451