Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – zagospodarowanie przestrzenne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 29 października 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozporządzenie określi częściowo nowe wymogi względem projektu planu miejscowego oraz dokumentowania prac planistycznych, czyli prac składających się na jego sporządzanie i uchwalanie, w tym wzorów niektórych dokumentów, stanowiących załączniki do rozporządzenia.

Wymogi dotyczące wymaganego zakresu projektu planu miejscowego zostały dostosowane do obecnego porządku prawnego, realiów i potrzeb społecznych, a także uporządkowane. W związku z trwającym procesem cyfryzacji planowania przestrzennego załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia zawiera katalog symboli, nazw i oznaczeń graficznych dotyczących przeznaczenia terenów stosowanych w projekcie planu miejscowego.

Do dokumentacji prac planistycznych zostaną włączone elementy wynikające z częściowej elektronizacji procesu sporządzania projektu planu miejscowego. Proponuje się uzupełnienie dokumentacji o potwierdzenie wykonania odpowiednich czynności drogą elektroniczną np. potwierdzenie udostępnienia wymaganych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu sporządzającego projekt planu miejscowego. Ponadto zawartość dokumentacji prac planistycznych zostanie uporządkowana i uproszczona, a także wprowadzony zostanie obowiązek jej prowadzenia w postaci elektronicznej. Zmiany przepisów prawnych, które następowały w trakcie ostatnich kilkunastu lat, mających wpływ na procedurę sporządzenia planu miejscowego oraz doświadczenia wynikające z dotychczasowej praktyki w przygotowaniu dokumentacji przeprowadzenia tej procedury, dały impuls do modyfikacji struktury i treści dokumentacji.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352453

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Rozporządzenie określi częściowo nowe wymogi względem projektu studium oraz dokumentowania prac planistycznych, czyli prac składających się na jego sporządzanie i uchwalanie, w tym wzorów niektórych dokumentów, stanowiących załączniki do rozporządzenia.

Do dokumentacji prac planistycznych zostaną włączone elementy wynikające z częściowej elektronizacji procesu sporządzania projektu studium. Proponuje się uzupełnienie dokumentacji o potwierdzenie wykonania odpowiednich czynności drogą elektroniczną np. potwierdzenie udostępnienia wymaganych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu sporządzającego projekt studium. Ponadto zawartość dokumentacji prac planistycznych zostanie uporządkowana i uproszczona, a także wprowadzony zostanie obowiązek jej prowadzenia w postaci elektronicznej. Zmiany przepisów prawnych, które następowały w trakcie ostatnich kilkunastu lat, mające wpływ na procedurę sporządzenia studium oraz doświadczenia wynikające z dotychczasowej praktyki w przygotowaniu dokumentacji przeprowadzenia tej procedury, dały impuls do modyfikacji struktury i treści dokumentacji.

Rozwiązania, które nie budziły wątpliwości interpretacyjnych, a ich stosowanie nie sprawiało problemów w praktyce sporządzania studium zostały utrzymane, pozostawiono również dotychczasowy układ przepisów. Dzięki proponowanym zmianom treść rozporządzenia będzie spójna z otoczeniem prawnym oraz zostaną rozwiane wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Ponadto przewiduje się, że nowe wymagania względem dokumentacji prac planistycznych, pozwolą nieznacznie zmniejszyć obciążenia wynikające z jej przygotowania.

 
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352452