Konsultacje publiczne projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisów wprowadzających tę ustawę

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty ustaw dot. cmentarzy i chowania zmarłych.
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 26 października 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
1. Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Zasadniczym celem proponowanej Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych jest zastąpienie dotychczas obowiązującego prawa regulowanego w Ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947) – akcie prawnym, które powstał w zupełnie innej rzeczywistości prawnej, organizacyjnej i jest obecnie nieadekwatny do stanu stosunków społecznych oraz prawnych. Dotychczasowe brzmienie przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz jej aktu wykonawczego – w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. poz. 202) – budziły liczne problemy wykonawcze i wątpliwości interpretacyjne przy ich stosowaniu oraz wymagały doprecyzowania, na co wskazywały jednostki samorządu terytorialnego oraz samorząd lekarski występujące m.in. do ministra właściwego do spraw zdrowia z postulatem uregulowania kwestii spornych oraz uzupełnienia o rozwiązania merytoryczne odnośnie niektórych przepisów.

Do zmian ustawy oddziałujących na jednostki samorządu terytorialnego nalezą:

 • konieczność zapewnienia oraz zorganizowania przewozu zwłok do podmiotu posiadającego prawo do ich pochowania albo o przewiezieniu zwłok do wskazanego podmiotu, spełniającego wymagania określone w odrębnych przepisach do przeprowadzania badania pośmiertnego, w celu przeprowadzenia takiego badania.
 • obowiązek pochowania zwłok, jeśli nie robiły tego inne podmioty;
 • możliwość zawarcia umowy z kościołami i związkami wyznaniowymi co do korzystania z cmentarza wyznaniowego;
 • możliwość założenia cmentarza poza granicami danej gminy;
 • łatwiejsze i bardziej efektywne zarządzanie przestrzenią grzebalną;
 • realizacja obowiązków właściciela cmentarza w odniesieniu do nieruchomości o nieustalonym statusie, bądź jeżeli właściciel cmentarza nie wywiązuje się ze swoich obowiązków;
 • obowiązek publikacji regulaminu cmentarza w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • monitorowanie stanu cmentarzy wojennych i weteranów na swoim terenie;

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351755
2. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Potrzeba wprowadzenia przepisów wprowadzających Ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych w formie odrębnej ustawy wynika z dużej liczby nowelizowanych aktów prawnych oraz przepisów intertemporalnych, co ma zapewnić łatwiejszy odbiór ustawy materialnej. Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie przepisów przejściowych dla projektowanej Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a także uzupełnienie tegoż projektu o zmiany w innych ustawach.

Do zmian ustawy oddziałujących na jednostki samorządu terytorialnego nalezą:

 • obowiązek publikacji regulaminu cmentarza w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • występowanie gminy o opinię kościoła bądź związku wyznaniowego, dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego teren cmentarza wyznaniowego znajdującego się na nieruchomości niebędącej własnością tego kościoła lub innego związku wyznaniowego ma być przeznaczony na inny cel;
 • obowiązek podejmowania uchwał przez gminy w sprawie lokalizacji krematorium

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351712