Modernizacja prawa spółek na potrzeby cyfryzacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa spółek – zgodnie z założeniami Komunikatu KE Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie, Komunikatu KE Aktualizacja nowej strategii przemysłowej z 2020 oraz Komunikatu KE: Strategia MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europywniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej dyrektywy 2009/102/WE i (UE) 2017/1132 w odniesieniu do szerszego wykorzystania i aktualizacji narzędzi i procesów cyfrowych w ramach prawa spółek.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 9 czerwca 2023 r.

Spółki najważniejszym elementem jednolitego rynku. Dzięki swojej działalności gospodarczej i inwestycjom, również transgranicznym, spółki odgrywają wiodącą rolę, jeżeli chodzi o przyczynianie się do zwiększania dobrobytu gospodarczego UE i jej konkurencyjności oraz przeprowadzanie dwojakiej transformacji UE w kierunku zrównoważonej gospodarki cyfrowej. W tym celu spółki potrzebują przewidywalnych ram prawnych sprzyjających wzrostowi gospodarczemu i dostosowanych do nowych wyzwań gospodarczych i społecznych w coraz bardziej cyfrowym świecie. Przepisy prawa krajowego regulują kwestie związane z ustanawianiem spółek, z kolei w unijnym prawie spółek określono ramy prawne, które zapewniają spółkom większą pewność prawa na jednolitym rynku oraz przewidywalność. Ramy te, które obejmują role i obowiązki rejestrów działalności gospodarczej, należy aktualizować z uwzględnieniem najnowszych zmian i wyzwań. W tym właśnie celu Komisja przedkłada niniejszy wniosek. Zgodnie z celami UE w zakresie cyfryzacji określonymi, w szczególności, w komunikacie Komisji „Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie”, celem niniejszego wniosku jest uwzględnienie zmian w zakresie cyfryzacji i technologii, które w znacznym stopniu zmieniły sposób funkcjonowania rejestrów przedsiębiorstw oraz wzajemnych relacji między rejestrami działalności gospodarczej, spółkami i organami publicznymi w kwestiach związanych z prawem spółek. Pandemia COVID19 pokazała dobitnie, że narzędzia cyfrowe odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu ciągłości interakcji spółek z rejestrami działalności gospodarczej i innymi organami. Celem niniejszego wniosku jest również wprowadzenie środków w zakresie prawa spółek w celu usunięcia przeszkód w ekspansji transgranicznej, z którymi borykają się obecnie na jednolitym rynku małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zgodnie z komunikatami Komisji Aktualizacja nowej strategii przemysłowej z 2020 r. i Strategii MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy. Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważne są narzędzia i procesy cyfrowe w unijnym prawie spółek, takie jak system integracji rejestrów przedsiębiorstw. Inicjatywa UE w zakresie prawa spółek ma na celu:
  • poprawę przejrzystości informacji o unijnych przedsiębiorstwach przez udostępnienie większej ilości informacji ponad granicami;
  • umożliwienie międzynarodowego wykorzystywania wiarygodnych danych o przedsiębiorstwach;
  • dalszą modernizację unijnych przepisów prawa spółek, aby dostosować je do epoki cyfrowej.
Cele ogólne niniejszego wniosku obejmują zwiększenie przejrzystości i zaufania w środowisku biznesowym, osiągnięcie bardziej cyfrowych i połączonych transgranicznych usług publicznych dla spółek, ułatwienie MŚP ekspansji transgranicznej, co z kolei pozwoli stworzyć bardziej zintegrowany i cyfrowy jednolity rynek. Aby osiągnąć te cele, w niniejszym wniosku przewiduje się:
  • zwiększenie ilości danych o spółkach dostępnych w rejestrach działalności gospodarczej lub BRIS i poprawa ich wiarygodności;
  • umożliwienie bezpośredniego wykorzystania danych o spółkach dostępnych w rejestrach działalności gospodarczej przy zakładaniu transgranicznych oddziałów lub spółek zależnych oraz w innych działaniach i sytuacjach transgranicznych.
Niniejszy wniosek został uwzględniony w programie prac Komisji na rok 2023 jako jedno z kluczowych działań w ramach naczelnego celu Komisji, jakim jest „Europa na miarę ery cyfrowej”.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący dyrektywy wraz z załącznikiem oraz streszczenie oceny skutków. Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. dokument roboczy służb, ocena skutków oraz opinia w sprawie oceny skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13055-Modernizacja-prawa-spo%C5%82ek-na-potrzeby-cyfryzacji_pl Źródło: Komisja Europejska