Monitoring Legislacji Krajowej 03-10.05.2023r.

W okresie od 03 – 10.05.2023 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 62. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 12. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych (poziom krajowy i europejski).

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (nr 312 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury), które zostało przesłane do Ministerstwa Infrastruktury.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-zmiany-rozporzadzenia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-skrzyzowania-linii-kolejowych-oraz-bo/