Monitoring Legislacji Krajowej 21-27.04.2022 r.

W okresie od 21-27.04.2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8. projektów ustaw oraz 28. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 5. projektów ustaw i 4. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie (nr 183 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury), które zostało przesłane do Ministerstwa Infrastruktury.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-projekt-rozp-ministra-infrastruktury-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-skrzyzowania-linii-kolejowych-oraz-bocznic-z-drogami-i-ich-usytuowanie-183/