Monitoring Legislacji Krajowej 25-31.05.2023 r.

W okresie 25-31.05.2023 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 1. projekt ustawy oraz 43. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 8. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 2. stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych (poziom krajowy i europejski).

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 1286), które zostało przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
  2. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych POCT (numer z wykazu prac legislacyjnych Ministra Zdrowia: MZ 1432), które zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia.