Odpowiedzialność cywilna – dostosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności do ery cyfrowej i sztucznej inteligencji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa cywilnego dotyczących odpowiedzialności do ery cyfrowej i sztucznej inteligencji – ewaluacja Dyrektywy Rady 85/374/EEC w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 10 stycznia 2021 r.

Konsultacje są prowadzone w celu: – potwierdzenia istotności kwestii wskazanych w przeprowadzonej w 2018 r. ocenie dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty (tj. w jaki sposób stosować dyrektywę w odniesieniu do produktów w gospodarce cyfrowej i gospodarce o obiegu zamkniętym) oraz zgromadzenia informacji i opinii na temat sposobów ulepszenia tej dyrektywy; – zebrania informacji na temat potrzeby i możliwych sposobów zajęcia się określonymi wyzwaniami związanymi ze sztuczną inteligencją w odniesieniu do ewentualnych dostosowań dyrektywy i krajowych przepisów dotyczących odpowiedzialności. Sekcja I tych konsultacji dotyczy dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty. Od 1985 r. dyrektywa ta zapewnia zharmonizowany system rekompensowania konsumentom strat poniesionych z powodu wadliwych produktów. Dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich produktów ruchomych niezależnie od wykorzystywanej w nich technologii, a zatem ma również zastosowanie do produktów opartych na sztucznej inteligencji. W ramach oceny stwierdzono jednak, że trudno jest stosować dyrektywę w odniesieniu do produktów w gospodarce cyfrowej i gospodarce o obiegu zamkniętym ze względu na zawarte w dyrektywie przestarzałe koncepcje. Ustalono także, że konsumentom trudno jest uzyskać odszkodowanie, zwłaszcza gdy trzeba udowodnić, że złożone produkty były wadliwe i spowodowały szkodę. Sekcja II tych konsultacji dotyczy w szczególności sztucznej inteligencji. Celem Komisji jest zachęcanie do opracowywania i wprowadzania bezpiecznych systemów sztucznej inteligencji oraz budowanie zaufania wśród potencjalnych użytkowników. Aby przeciwdziałać zagrożeniom dla bezpieczeństwa i praw podstawowych, Komisja zaproponowała zharmonizowane przepisy dotyczące opracowywania, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych systemów sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) oraz dodatkowe zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa (np. wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie produktów maszynowych). W kolejnym etapie mogą również wymagać dostosowania dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty i krajowe przepisy dotyczące odpowiedzialności. W drugiej części tych konsultacji badane są dokładniej problemy związane z niektórymi rodzajami sztucznej inteligencji, utrudniające określenie potencjalnie odpowiedzialnej osoby, udowodnienie jej winy lub udowodnienie wady produktu i związku przyczynowego ze szkodą.

Inwestowanie w powstające technologie i ich akceptacja społeczna wymagają pewności prawa i zaufania. Obecne przepisy dotyczące produktów gwarantują, że producenci rekompensują konsumentom szkody spowodowane przez wadliwe produkty.
W ramach tej inicjatywy proponuje się dostosowanie wspomnianych przepisów, aby uwzględnić wpływ, jaki zmiany związane z przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym i gospodarkę cyfrową wywierają na odpowiedzialność za szkody spowodowane przez nowe i odnowione produkty. Celem tej inicjatywy będzie również uwzględnienie wyzwań związanych ze sztuczną inteligencją.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12979-Odpowiedzialnosc-cywilna-dostosowanie-przepisow-dotyczacych-odpowiedzialnosci-do-ery-cyfrowej-i-sztucznej-inteligencji_pl

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12979-Odpowiedzialnosc-cywilna-dostosowanie-przepisow-dotyczacych-odpowiedzialnosci-do-ery-cyfrowej-i-sztucznej-inteligencji/public-consultation_pl

Źródło: Komisja Europejska