Ostatnia faza konsultacji – Płatności natychmiastowe

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących płatności detalicznych na podstawie Komunikatu KE w sprawie unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych COM(2020) 592 finalwniosek dotyczący zmiany rozporządzenia (UE) nr 260/2012 i (UE) 2021/1230 w odniesieniu do poleceń przelewu natychmiastowego w euro.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 5 stycznia 2023 r. Płatności natychmiastowe stanowią formę polecenia przelewu, w ramach którego środki pieniężne są przenoszone z rachunku płatnika na rachunek odbiorcy w ciągu kilku sekund, w dowolnym czasie, o dowolnej porze dnia lub nocy, w dowolnym dniu roku. Odróżnia to płatności natychmiastowe od innych poleceń przelewu, które przetwarzane przez dostawców usług płatniczych wyłącznie w godzinach pracy, a środki pieniężne trafiają na rachunek odbiorcy dopiero pod koniec następnego dnia roboczego. Płatności natychmiastowe są bardzo ważną innowacją technologiczną w dziedzinie płatności. Umożliwiają uwolnienie środków pieniężnych zablokowanych w systemie finansowym oraz ich natychmiastowe udostępnienie użytkownikom końcowym konsumentom i przedsiębiorstwom w UE do wykorzystania i inwestycji. Płatności natychmiastowe stwarzają także dla banków i spółek z branży technologii finansowych (FinTech) możliwości opracowania nowych rozwiązań w zakresie płatności w punkcie interakcji, zarówno w fizycznych punktach sprzedaży, jak i w transakcjach handlu elektronicznego (np. z wykorzystaniem aplikacji do płatności mobilnych na smartfonach). Takie rozwiązania pomogłyby w ograniczeniu wysokiego obecnie poziomu koncentracji na rynku punktów interakcji, w szczególności w przypadku płatności transgranicznych. W unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych z 2020 r. podkreślono potrzebę ogólnounijnego systemu płatności natychmiastowych. W ramach tej inicjatywy oceniona zostanie potrzeba wspierania inicjatyw na rzecz rynku ogólnoeuropejskiego, których podstawę stanowią płatności natychmiastowe. W ramach oceny skutków inicjatywy zbadane zostanie, czy:
  • potrzebne są nowe przepisy w tej dziedzinie,
  • właściwe byłyby środki o charakterze nieustawodawczym,
  • odpowiednie są inne warianty strategiczne.
W ramach tej inicjatywy dokonany został przegląd dyrektywy, ponieważ z niedawno przeprowadzonej oceny wynika, że istnieją pewne niedociągnięcia i nowe kwestie społeczne wymagające rozwiązania.
Inicjatywa jest w pełni zgodna z innymi inicjatywami Komisji wskazanymi w opracowanej przez Komisję strategii dla UE w zakresie finansów cyfrowych, przyjętej wraz z unijną strategią w zakresie płatności detalicznych, której celem jest promowanie transformacji cyfrowej finansów i gospodarki UE oraz eliminacja rozdrobnienia jednolitego rynku cyfrowego.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl .

W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia oraz streszczenie oceny skutków.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (ocena skutków, opinia w sprawie oceny skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12931-P%C5%82atnosci-natychmiastowe_pl

Źródło: Komisja Europejska