Ostatnia faza konsultacji prawa UE: Ochrona warstwy ozonowej – przegląd przepisów

Komisja Europejska (KE) jest w trakcie ostatniej fazy konsultacji publicznych przepisów służących ochronie klimatu dot. warstwy ozonowej (m.in ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 1005/2009 (the ODS Regulation).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 23 czerwca 2022 r.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu zapoczątkowano nową unijną strategię na rzecz wzrostu, której celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce. W strategii tej potwierdzono, że ambicją Komisji jest zwiększenie celów klimatycznych oraz to, by do 2050 r. Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Jej celem jest również ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem. W odpowiedzi na pilną potrzebę podjęcia działań w dziedzinie klimatu UE przyjęła bardziej ambitne cele klimatyczne w drodze rozporządzenia (UE) 2021/1119 (Europejskie prawo o klimacie), które przyjęto w 2021 r. W prawie o klimacie ustanowiono wiążący cel redukcji emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. o co najmniej 55 % w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej UE najpóźniej do 2050 r. UE zwiększyła również swój początkowy ustalony na poziomie krajowym wkład w ramach porozumienia klimatycznego z Paryża z redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 % do 2030 r. do redukcji emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 %. Osiągnięcie tych celów oraz szansa na utrzymanie średniej temperatury na świecie w granicach 1,5 °C wymaga wzmocnienia wszystkich instrumentów istotnych w kontekście obniżenia emisyjności gospodarki UE.

Substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO) są to sztuczne chemikalia, które po emisji często docierają do wyższych warstw atmosfery i niszczą warstwę ozonu stratosferycznego chroniącą powierzchnię ziemi przed niebezpiecznym promieniowaniem UV ze słońca. Zniszczenia te powodują powstawanie tzw. „dziury ozonowej” o znaczącym niekorzystnym oddziaływaniu na nasze zdrowie i biosferę, co z kolei pociąga za sobą wysokie koszty finansowe. Ponadto SZWO są również silne gazy cieplarniane o wysokim współczynniku globalnego ocieplenia.

Polityka UE służy wdrożeniu Protokołu montrealskiego ONZ w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową i ma przyczyniać się do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Zakazany jest import, eksport i stosowanie substancji zubożających warstwę ozonową. Przepisy są oceniane jako ogólnie skuteczne, ale w ramach bieżącej inicjatywy analizuje się możliwości ulepszeń, takich jak prostsze i bardziej przejrzyste środki kontroli czy też większa spójność z przepisami celnymi (tzw. „system jednego okienka”).

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajdują się wniosek legislacyjny, załącznik oraz streszczenie oceny skutków.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12310-Ochrona-warstwy-ozonowej-przeglad-przepisow-UE_pl