Pomoc państwa – wyłączenia dotyczące niewielkich kwot pomocy (pomoc de minimis) (aktualizacja)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa konkurencji w UE – modyfikacja Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 25 lipca 2022 r.

Obecne zasady pomocy państwa de minimis dopuszczają wyłączenia z zakresu kontroli pomocy państwa niewielkich kwot pomocy do 200 000 EUR ponieważ uznaje się, że nie mają one wpływu na konkurencję i wymianę handlową na jednolitym rynku. Obecne przepisy przestaną obowiązywać 31 grudnia 2023 r. Ocena adekwatności zasad pomocy państwa przeprowadzona w 2019 r. wykazała, że rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis jest zasadniczo adekwatne do zakładanych celów.

Przegląd rozporządzenia załączono do programu prac Komisji na 2021 r.
Komisja regularnie dokonuje przeglądu zasad pomocy państwa i dostosowuje je do dynamiki jednolitego rynku. Komisja zamierza dokonać przeglądu zasad pomocy de minimis, aby zaktualizować kwoty objęte wyłączeniem w związku z inflacją i poprawić przejrzystość.
Przedmiotem inicjatywy są dwa główne aspekty: i) kwota progu de minimis oraz (ii) wymogi w zakresie przejrzystości.
Ogólny próg w wysokości 200 000 EUR określono po raz pierwszy w rozporządzeniu w sprawie pomocy de minimis z 2006 r. i utrzymano go w obecnych zasadach, które obowiązują do 2023 r. Próg ten został przyjęty w 2006 r. na lata 20072013 w celu uwzględnienia zmian inflacji i produktu krajowego brutto w UE. Nie został on dostosowany w obecnym rozporządzeniu w sprawie pomocy de minimis z 2013 r. Celem inicjatywy jest zaproponowanie korekty progu, która będzie uwzględniała inflację w latach 20142030 i odzwierciedlała rozwój sytuacji gospodarczej.

Aby spełnić wymogi w zakresie przejrzystości, państwa członkowskie mogą obecnie albo korzystać z rejestru, albo uzyskać oświadczenie od beneficjenta. Ocena adekwatności z 2019 r. wykazała jednak, że system ten jest niezadowalający i można go ulepszyć. Wprowadzenie obowiązku korzystania z rejestru zwiększy przejrzystość dla zainteresowanych stron i państw członkowskich oraz zmniejszy obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw, które obecnie stosują oświadczenia.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13458-Review-of-the-de-minimis-aid-Regulation_pl

Źródło: Komisja Europejska