Projekt rozporządzenia MAP w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym.

Niniejsze rozporządzenie określa warunki świadczenia publicznej usługi hybrydowej, zarówno na etapie przekształcania korespondencji z pliku elektronicznego w przesyłkę listową, jak i na etapie doręczania przesyłki listowej. Przepisy regulujące etap przekształcania korespondencji zaprojektowane zostały tak, aby zapewnić weryfikowalność danych (określony format i parametry pliku, przekazanie przez system zaufany) oraz ich bezpieczeństwo (automatyzacja wydruku i konfekcjonowania). Dla etapu doręczenia przyjęto rozwiązania analogiczne do przepisów dotyczących doręczeń przesyłek poleconych w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

Rejestrowane doręczenie elektroniczne zostało wprowadzone wielu krajach Unii Europejskiej. Usługa e-Doręczenia, w ramach której realizowana jest m.in. przesyłka hybrydowa, świadczona jest np. we Francji, w Czechach i w Niemczech (w Czechach usługa hybrydowa przewiduje zarówno przetwarzanie informacji cyfrowej w tradycyjną przesyłkę pocztową, jak i cyfryzację przesyłki nadanej w postaci analogowej). Zagadnienia objęte niniejszym rozporządzeniem pozostają w gestii państw członkowskich.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344252
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej, w terminie do 11 marca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.