Projekt rozporządzenia ME zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego i dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów oraz zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych w odniesieniu do tych umiejętności. Opracowanie projektowanego rozporządzenia jest konsekwencją zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wprowadzanych rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 24), w wyniku których na wniosek ministra właściwego do spraw energii do systemu oświaty wprowadzono nowy zawód – technik elektromobilności. Zmiany w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych uzgodniono z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw transportu, właściwymi dla tego zawodu. Ponadto, z ministrem właściwym do spraw transportu uzgodniono również zmiany w zawodzie technik pojazdów samochodowych. W projektowanym rozporządzeniu, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, określono nowe brzmienie podstaw programowych kształcenia w zawodach przyporządkowanych do branży mechanicznej: operator obrabiarek skrawających oraz technik mechanik. Ponadto, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, określono nowe brzmienie podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik weterynarii – przyporządkowanym do branży rolno-hodowlanej. Celem projektowanego rozporządzenia jest wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991, z późn. zm.) polegających na określeniu podstawy programowej kształcenia w nowym zawodzie wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego: technik elektromobilności, w którym pierwsza kwalifikacja „MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych” jest wspólna dla zawodów elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych. W konsekwencji, w projektowanym rozporządzeniu przewiduje się nowe brzmienie podstaw programowych kształcenia w tych zawodach – przyporządkowanych do branży motoryzacyjnej (załącznik nr 17 do rozporządzenia nowelizowanego). Ponadto w załączniku nr 14 do rozporządzenia nowelizowanego zostanie określone nowe brzmienie podstawy programowej kształcenia w następujących zawodach przyporządkowanych do branży mechanicznej: 1) operator obrabiarek skrawających oraz 2) technik mechanik – z uwagi na to, że kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie operator obrabiarek skrawających jest kwalifikacją wspólną z zawodem technik mechanik z wyodrębnionymi kwalifikacjami „MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających” oraz „MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń”. W załączniku nr 24 do rozporządzenia nowelizowanego zostanie określone nowe brzmienie podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik weterynarii. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12381800 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 8 marca 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.