Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie dziedzin zawodowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dziedzin zawodowych. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wprowadzonego ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (obecnie ustawa ta oczekuje na rozpatrzenie przez Senat RP – druk senacki nr 1080). Zgodnie z ww. upoważnieniem ustawowym, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz specyfikę poszczególnych zawodów szkolnictwa branżowego i ich powiązanie z daną dziedziną zawodową. Projektowane rozporządzenie określa w załączniku wykaz dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw pierwszy wykaz dziedzin zawodowych, o którym mowa w art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, obejmuje dziedziny określone na potrzeby konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w latach 2022 i 2023. Określenie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do tych dziedzin zawodami z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego jest konieczne w celu wskazania dziedzin zawodowych, w zakresie których będzie prowadzona działalność poszczególnych branżowych centrów umiejętności. Wykaz dziedzin zawodowych ułatwi pracodawcom, dyrektorom szkół i wszystkim osobom zainteresowanym wybór właściwego branżowego centrum umiejętności w celu realizacji szkoleń, kursów lub innej formy działania zgodnie z ww. obszarami działalności tego centrum. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375553 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 7 września 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.