Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Celem projektowanego rozporządzenia, który stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 30a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) jest wykonanie tego rozporządzenia poprzez jego nowelizację konieczną ze względu na zmiany wprowadzone do ustawy na mocy dwóch ustaw nowelizujących ustawę Karta Nauczyciela. Wprowadzono szereg przepisów dostosowujących, wynikających z wprowadzonych zmian ustawami nowelizującymi. Wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne ze względu na zmiany wprowadzonych do ustawy na mocy: 1)  ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935), w zakresie wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli polegających na zwiększeniu w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4%; 2)  ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730), w zakresie awansu zawodowego nauczycieli polegających na zmniejszeniu od dnia 1 września 2022 r. liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli przez likwidację stopnia nauczyciela stażysty i stopnia nauczyciela kontraktowego. Projekt wprowadza regulację, polegającą na tym, że średnioroczna struktura zatrudnienia jest ustalana odrębnie dla nauczycieli początkujących, nauczycieli mianowanych i nauczycieli dyplomowanych, z uwzględnieniem średniej liczby etatów tych nauczycieli w okresie obowiązywania kwoty bazowej. Rozporządzenie zawiera przepisy techniczne, takie jak sposób wyliczenia średniej liczby etatów. W projekcie rozporządzenia określono również elementy, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli. W rozporządzeniu uregulowano sposób ustalania kwoty różnicy oraz sposób ustalania kwoty różnicy w sytuacji, gdy w danym roku sprawozdawczym obowiązuje więcej niż jedna kwota bazowa. Do rozporządzenia dołączono załącznik, którym jest wzór formularzu sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z 2022r. Projektowane rozporządzenie określa: 1)  sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy; 2)   sposób ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli; Zgodnie z projektem rozporządzenia, średnioroczna struktura zatrudnienia nauczycieli będzie ustalana odrębnie dla nauczycieli początkujących (tj. nieposiadających stopnia awansu zawodowego), nauczycieli mianowanych i nauczycieli dyplomowanych, z uwzględnieniem średniej liczby etatów odpowiednio nauczycieli początkujących, nauczycieli mianowanych i nauczycieli dyplomowanych w okresie obowiązywania kwoty bazowej (średnią liczbę etatów oblicza się, dzieląc sumę liczby etatów odpowiednio nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych w poszczególnych miesiącach obowiązywania kwoty bazowej przez liczbę miesięcy obowiązywania kwoty bazowej). 3)   sposób ustalania kwoty różnicy; Projekt rozporządzenia stanowi, że kwota różnicy będzie ustalana odrębnie dla nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych. Kwota różnicy będzie obliczana jako różnica między wydatkami poniesionymi w danym roku na wynagrodzenia odpowiednio nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych, w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, a iloczynem średniej liczby etatów odpowiednio nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, ustalonych w danym roku. Przepisy projektowanego rozporządzenia dostosowują także sposób ustalania kwoty różnicy do sytuacji, gdy w danym roku sprawozdawczym obowiązuje więcej niż jedna kwota bazowa; 4) sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego Wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy, będzie ustalana w przypadku gdy kwota różnicy będzie liczbą ujemną. Wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego będzie ustalana proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, w którym nauczyciel pobierał wynagrodzenie, oraz do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela; 5)  wzór formularza sprawozdania, uwzględniającego zmiany w ustawie wprowadzone od dnia 1 września 2022 r.; 6)  sposób opracowania sprawozdania za 2022 r. Rozporządzenie zakłada wejście w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych (zawierający 4 załączniki): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366159/katalog/12926245#12926245 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 8 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.