Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023. Projekt rozporządzenia stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) ma na celu precyzyjne określenie sposobu mierzenia skali zadań oświatowych i dostosowania do tych zadań wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Projekt rozporządzenia ustala podział określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej między jednostki samorządu terytorialnego (JST), z uwzględnieniem w szczególności typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez te jednostki, etapów rozwoju zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w szkołach i placówkach (w tym liczby dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej, objętych wychowaniem przedszkolnym). Rozporządzenie zawiera słownik pojęć oraz zasady podziału części oświatowej, w których wypisane są elementy uwzględniane przy podziale. Do rozporządzenia dołączono załącznik zawierający algorytm określający sposób podziału części oświatowej po odliczeniu rezerwy, o której mowa  w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W projektowanym rozporządzeniu, w stosunku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453, z późn. zm.), przewidziano m.in. następujące modyfikacje (m.in):

 1. Zastosowano wskaźniki zmniejszające dotyczące liczby uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (z wyłączeniem szkół jednociągowych) oraz uczniów dotychczasowych czteroletnich techników (klasy IV) i uczniów dotychczasowych czteroletnich liceów plastycznych (klasy IV).
 2. Zastosowano wskaźniki zwiększające dotyczące liczby uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum sztuk plastycznych, technikum (uczniowie będący absolwentami szkoły podstawowej), branżowej szkoły I stopnia oraz wychowanków internatów i burs (w zakresie uczniów technikum, liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły I stopnia i liceum sztuk plastycznych).
 3. Zastosowano wskaźniki zwiększające dotyczące liczby uczniów oddziałów przygotowania wojskowego.
 4. Zoptymalizowano finansowanie niepublicznych szkół policealnych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych.
 5. Zmodyfikowano sposób naliczania wagi dotyczącej wychowanków domów wczasów dziecięcych.
 6. Zmieniono sposób naliczania wag dotyczących szkół i przedszkoli specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.
 7. Zmieniono sposób naliczania wag dotyczących młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
 8. Uaktualniono zawody w wagach dotyczących szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
 9. Określono rozwiązanie związane z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.
 10. Podniesiono wartość wagi P3 (waga uwzględniająca zamożność JST i wielkość szkoły) z poziomu 0,250 do 0,330.
 11. Zaproponowano nową wagę związaną z nauczaniem indywidualnym uczniów szkół ponadpodstawowych w wysokości 1,350.
 12. Skorygowano wagę dotyczącą świadczenia na start z 0,210 do 0,180.
Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365801 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.