Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwany dalej „systemem POL-on”, jest prowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, oraz przepisów wydanych na podstawie art. 353 ustawy, tj. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. poz. 496, z późn. zm.). Jednym z problemów zgłaszanych przez środowisko naukowe jest obowiązek podawania w wykazie pracowników systemu POL-on międzynarodowego identyfikatora naukowca ORCID (Open Researcher and Contributor ID), zwanego dalej „ORCID”. Monografie naukowe i artykuły naukowe, zgodnie z art. 265 ust. 11 ustawy, są uwzględniane w ewaluacji jakości działalności naukowej, jeżeli informacje o nich zostaną umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami, określonego na podstawie przepisów nowelizowanego rozporządzenia.

Zmiany przewidziane w projektowanym rozporządzeniu dotyczą:

 • wprowadzenia zmiany w zakresie ORCID polegającej na rezygnacji z obowiązku podawania w systemie POL-on informacji o numerze ORCID;
 • uzupełnienia zakresu informacji o publikacjach naukowych wprowadzanych do systemu POL-on, o informacje dotyczące kosztów opublikowania artykułów naukowych w czasopismach naukowych i kosztów wydania monografii naukowych w wydawnictwach oraz źródeł finansowania tych kosztów (subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, środki przyznane na realizację projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych, inne);
 • poszerzenie zakresu danych zawartych w wykazie instytucji systemu POL-on dotyczących aparatury naukowo-badawczej oraz inwestycji przez uwzględnienie w systemie POL-on danych o inwestycjach związanych nie tylko z działalnością naukową lub kształceniem, ale również finansowanych z innych źródeł;
 • rezygnacji ze zbierania w ramach danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy, informacji o nakładach bieżących ogółem na badania naukowe i prace rozwojowe, nakładach inwestycyjnych ogółem na badania naukowe i prace rozwojowe oraz ograniczenia informacji o źródłach pochodzenia środków;
 • rozszerzenia zakresu danych gromadzonych w wykazie studentów o informację dotyczącą realizacji przez studenta studiów wspólnych;
 • doprecyzowania przepisu dotyczącego wprowadzania do systemu POL-on informacji o opisie bibliograficznym i streszczeniu osiągnięć naukowych będących rezultatem badań naukowych lub prac rozwojowych przez wskazanie, że informacje wymagane  w tym zakresie dotyczą „dowodów wpływu działalności naukowej”, a nie „wpływu działalności naukowej”.

W nowelizacji zaproponowano również doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów nowelizowanego rozporządzenia, w tym:

 • uzupełnienie informacji wprowadzanych do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora o informację o dacie odmowy nadania stopnia doktora oraz decyzji uchylającej decyzję o nadaniu stopnia doktora albo decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;
 • zmianę w zakresie wprowadzania danych do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora polegającą na wskazaniu jako początek biegu terminu na wprowadzenie tych danych do systemu POL-on dnia rozpoczęcia kształcenia przez doktoranta albo dnia wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym;
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących:
 1. oznaczania danych w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora jako archiwalnych przez uzupełnienie sytuacji finalizujących postępowanie o przypadki odmowy nadania stopnia albo umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia,
 2. terminu wprowadzania danych dotyczących postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.


Podstawa prawna: ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350651
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 13 września 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.