Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. przewiduje nadanie nowego brzmienia wzorom określonym w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. poz. 587). Zgodnie z procedowanym projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe maksymalna kwota dotacji celowej obliczana i przyznawana na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

 • podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne w przypadku klas I–III będzie wynosić 99 zł na ucznia;
 • materiały ćwiczeniowe w przypadku klas I–III będzie wynosić 55 zł na ucznia;
 • podręczniki lub materiały edukacyjne w przypadku:
  1. klasy IV będzie wynosić 185 zł na ucznia,
  2. klasy V i VI będzie wynosić 238 zł na ucznia,
  3. klasy VII i VIII będzie wynosić 330 zł na ucznia;
 • materiały ćwiczeniowe w przypadku klas IV–VIII będzie wynosić 27,50 zł na ucznia.
Jednocześnie projektowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przewiduje także utrzymanie dotychczasowych wysokości maksymalnych kwot – w przypadku gdy w roku szkolnym 2022/2023 szkoła podstawowa i szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zapewniła uczniom podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, które zostały zakupione w 2022 r. oraz od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 14 maja 2023 r. zgodnie z art. 57 ust. 5 i 6 ustawy, których koszt podlega refundacji ze środków dotacji celowej na 2023 r. Wysokość maksymalnej kwoty na: 1)    podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne wynosi 90 zł na ucznia – w przypadku klas I–III; 2)    materiały ćwiczeniowe wynosi 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III; 3)    podręczniki lub materiały edukacyjne wynosi:
 1. a) 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
 2. b) 216 zł na ucznia – w przypadku klas V i VI,
 3. c) 300 zł na ucznia – w przypadku klas VII i VIII;
4)         materiały ćwiczeniowe wynosi 25 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII. W związku z określeniem nowych maksymalnych kwot dotacji celowej niezbędne jest opracowanie nowych wzorów załączników nr 1, 2, 4 i 5 do rozporządzenia (stanowiących odpowiednio załączniki nr 1–4 do projektu rozporządzenia). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372550 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 23 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.