Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551) wynika z dotychczasowych doświadczeń związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji.

Przewidziane w projekcie rozporządzenia rozwiązania zakładają:

1) rezygnację z ewaluacji jako formy nadzoru pedagogicznego
Nadzór pedagogiczny będzie sprawowany w trzech formach:
a) kontroli,
b) wspomagania,
c) monitorowania.


2) rozszerzenie zakresu kontroli
Kontrola została zdefiniowana jako działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny:
a) stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
b) przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce,
c) efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350652
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 20 września 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.