Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań́ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania jest wydawany na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia,  podstawowe warunki niezbędne do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania. Rozwiązania zawarte w projektowanym rozporządzeniu stanowią realizację tzw. „kamienia milowego” (numer porządkowy C9G) przewidzianego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Projektowane rozporządzenie przewiduje: 1)   wyposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie w formie dziennej w sprzęt komputerowy, w tym komputery stacjonarne, laptopy i tablety, umożliwiający wykorzystanie technologii cyfrowych przy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 2)   dodanie do rozporządzenia załącznika określającego minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego: a) komputerów stacjonarnych (zestawów) składających się z: jednostki centralnej, monitora ekranowego, klawiatury i myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika, b) laptopów (zestawów) składających się z: laptopa i myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika, c) laptopów przeglądarkowych (zestawów) składających się z laptopa przeglądarkowego i myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika, d) tabletów – w wariancie dla ucznia i dla nauczyciela. Projektowane rozporządzenie nie określa, jaką ilość sprzętu komputerowego będzie zakupywał organ prowadzący szkołę, pozostawiając decyzję w tym zakresie organowi prowadzącemu szkołę. Lista sprzętu komputerowego określonego w załączniku do projektowanym rozporządzeniu została skonstruowana, biorąc pod uwagę popularność określonych kategorii sprzętu w szkołach, oraz działania planowane w ramach KPO. Minimalne wymagania określone w załączniku były konstruowane w dialogu z branżą IT i na podstawie danych otrzymanych ze szkół i placówek oświatowych. Minimalne wymagania określone w załączniku do rozporządzenia będą obowiązywały w stosunku do sprzętu komputerowego, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów, który zostanie zakupiony przez organy prowadzące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe kształcące w formie dziennej po dniu 31 sierpnia 2023 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366650 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 1 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.