Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji. Celem projektowanego rozporządzenia jest wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. poz. 1540, z późn. zm.), polegających na optymalizacji i usprawnieniu procedury przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa będą składały mniejszą liczbę dokumentów, w związku z czym proces weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu będzie przebiegał sprawniej niż dotychczas, co skróci czas oczekiwania na przyznanie dotacji celowej. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji przewiduje następujące zmiany (m.in): 1)  zmniejszenie liczby danych, jakie wnioskodawca będzie podawał we wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu; 2)  zrezygnowano z obowiązku dołączania do wniosku: a) aktualnego wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, b) wypisu z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy, a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dokumentu wystawionego przez właściwy organ, poświadczającego brak tego planu, c) projektu budowlanego; 3)  usunięcie obowiązku przedkładania wraz z wnioskiem poświadczonych notarialnie kopii dokumentów. Projekt umożliwi składanie załączników do wniosku w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania; 4)  zmodyfikowano termin składania sprawozdań końcowych przez wprowadzenie 30-dniowego terminu na złożenie sprawozdania; 5) wydłużono deklarowany termin trwałości inwestycji w przypadku zakupu nieruchomości z 5 na 15 lat. Zmiana ma na w celu utrzymanie założonego efektu rzeczowego określonego we wniosku, a także wprowadzenie zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372207 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 12 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.