Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę polegającą na wprowadzeniu z dniem 1 września 2023 r. możliwości przedłużenia uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność uczęszczającym do szkół ponadpodstawowych wszystkich typów i rodzajów oraz uczniom szkół ponadpodstawowych w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich, okresu nauki o dwa lata. Możliwość przedłużenia okresu kształcenia w ww. szkołach o dwa lata będzie dotyczyła uczniów:

  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, przy zachowaniu zasady ukończenia szkoły ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończą 24. rok życia,
  • szkoły ponadpodstawowej w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich
– którzy nie skorzystali z przedłużenia okresu nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym. W przypadku gdy wyżej wymienionym uczniom przedłużono okres nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym zostanie zachowana dotychczasowa możliwość przedłużenia okresu nauki w szkole ponadpodstawowej o jeden rok. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373451 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 11 lipca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.