Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 88 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej, tak aby tworzenie szkół publicznych przez osoby prawne i fizyczne sprzyjało poprawie warunków kształcenia, a także korzystnie uzupełniało sieć szkół publicznych na danym terenie. Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1591) wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy, na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (obecnie ustawa ta oczekuje na rozpatrzenie przez Senat RP – druk senacki nr 1080), która wprowadza do systemu oświaty nowy rodzaj placówki, tj. branżowe centrum umiejętności (BCU).

Projektowane rozporządzenie przewiduje, że zasady i warunki dotyczące udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną publicznego BCU będą poszerzone, w stosunku do zasad i warunków dotyczących publicznych placówek i centrów prowadzących kształcenie zawodowe, o wskazanie dziedziny zawodowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1 ustawy, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r., w zakresie której BCU będzie funkcjonowało oraz w przypadku BCU, dla którego organem zakładającym BCU jest osoba prawna niebędąca organizacją branżową, o której mowa w art. 8 ust. 3d ustawy, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r., lub osoba fizyczna – wskazanie organizacji branżowej właściwej dla danej dziedziny zawodowej, z którą osoba zamierzająca prowadzić BCU zawarła porozumienie, o którym mowa w art. 8 ust. 3a ustawy, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r.

Zezwolenie na założenie BCU będzie udzielane na podstawie przesłanek określonych dla innych placówek i centrów, przy czym w przypadku BCU udzielenie zezwolenia będzie dodatkowo zależne od tego, czy:

1) dziedzina zawodowa w zakresie której BCU będzie funkcjonowało jest zgodna z dziedziną zawodową określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1 ustawy, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r.;

2) organizacja branżowa, która jest organem zakładającym BCU lub z którą organ zakładający BCU zawarł porozumienie, jest właściwa dla dziedziny zawodowej w zakresie której będzie funkcjonowało BCU.

Zgodnie z projektowanymi zmianami, zezwolenie na założenie BCU, będzie cofane za zasadach określonych dla innych placówek i centrów. Ponadto zezwolenie będzie cofnięte w przypadku usunięcia dziedziny zawodowej, w zakresie której BCU funkcjonowało, z wykazu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1 ustawy, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r., albo w przypadku prowadzenia przez BCU działalności w dziedzinie zawodowej innej niż określona w zezwoleniu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375554

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 7 września 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.