Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. Zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek, uwzględniając w szczególności kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce, przygotowanie w zakresie zarządzania, ocenę pracy i spełnianie warunków zdrowotnych do zajmowania stanowiska kierowniczego. Potrzeba nowelizacji rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.), na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730), polegających na zmniejszeniu liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli przez likwidację stopnia nauczyciela stażysty i stopnia nauczyciela kontraktowego oraz zastąpieniu oceny dorobku zawodowego za okres stażu oceną pracy. Projekt rozporządzenia przewiduje uchylenie przepisów umożliwiających zajmowanie przez nauczyciela kontraktowego stanowiska kierownika szkoły polskiej (od dnia 14 października 2022 r. – dyrektora szkoły polskiej), wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w publicznym przedszkolu, publicznej szkole lub placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, a także wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem, zgodnie z projektem rozporządzenia, ww. stanowiska będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, a nie – jak dotychczas – nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany. W projekcie rozporządzenia zostały określone również wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska wicedyrektora szkoły polskiej, w której zorganizowano co najmniej jeden oddział dziecięcy dla dzieci od 3 do 6 lat, umożliwiający naukę w języku polskim, zgodnie z programem nauki i planem nauczania dla oddziałów dziecięcych, o którym mowa w art. 25a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366000 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 21 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.