Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Projektowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. z 2020 r. poz. 2208) ma na celu określenie wysokości wynagrodzenia wypłacanego członkom zespołu doradczego powołanego na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w celu wspierania ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w realizacji zadań związanych z udziałem podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4–6b ww. ustawy, we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej. Projektowana nowelizacja rozporządzenia ma na celu określenie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom zespołu za: 1) udział w posiedzeniach zespołu, 2) przygotowanie projektu każdej opinii – w sposób bardziej adekwatny do ich nakładu pracy. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364402 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 4 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.