Projekt rozporządzenia MF w sprawie ewidencji, dokumentacji i protokołów dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji, dokumentacji i protokołów dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2427 oraz z 2022 r. poz. 2707) dotychczas obowiązujące rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. poz. 1150 i 2475 oraz z 2022 r. poz. 2836) zachowa moc do dnia 31 grudnia 2023 r. W projekcie rozporządzenia dostosowuje się treść przepisów do wprowadzonej ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2427 oraz z 2022 r. poz. 2707) możliwości funkcjonowania w składzie podatkowym miejsca importu. Ponadto w celu wykonania ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598), którą uchylono przepisy wprowadzające obowiązek prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych wyłącznie w postaci elektronicznej, projekt rozporządzenia określa sposób prowadzenia ewidencji i dokumentacji w postaci papierowej. Dodatkowo, w stosunku do obowiązującego rozporządzenia, projekt zawiera zmiany uogólniające treść niektórych przepisów w celu ich uelastycznienia, a także zmiany doprecyzowujące i porządkujące. Podmioty prowadzące działalność w zakresie podatku akcyzowego prowadzące ewidencje i inne dokumentacje wyrobów akcyzowych dotknie zmiana zakresu rejestrowanych danych w ewidencjach i dokumentacjach dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, 1598 i 1723) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych (zawierający 4 załączniki): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378851/katalog/13018201#13018201 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 27 listopada 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.